Odpowiedz: Jak nadać znak CE – KROK 10/10 „Wystawienie deklaracji zgodności”

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Jak nadać znak CE – KROK 10/10 „Wystawienie deklaracji zgodności”

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
  • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
3 lata 2 miesiąc temu #149

Jak nadać znak CE – KROK 10/10 „Wystawienie deklaracji zgodności”


1. Ostatnim elementem procesu oceny zgodności z przepisami przewidującymi nadanie znaku CE jest wystawienie deklaracji zgodności.

2. Deklaracja zgodności (j. ang. „declaration of conformity”) jest jedynym dokumentem świadczącym o tym, że wyrób spełnia wymagania znaku CE oraz dyrektyw / rozporządzeń europejskich. Wszelkie „certyfikaty CE”, „świadectwa zgodności”, „certyfikaty zgodności” nie są wystarczające do posiadania znaku CE. Najważniejszym i jedynym dokumentem wskazującym o zgodności z oznaczeniem CE jest właśnie deklaracja zgodności.

3. Deklarację zgodności może stworzyć i wydać tylko i wyłącznie jeden z dwóch podmiotów gospodarczych:

- PRODUCENT – w standardowej większości przypadków,
- UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL producenta – w sytuacjach, kiedy producent znajduje się poza terenem EOG.

4. Deklaracja zgodności jest tworzona w języku kraju, w którym wyrób będzie wprowadzany do obrotu. Jeżeli planujemy sprzedawać nasze produktu na terenie Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej, to jako producenci przygotujemy dla jednego wyrobu deklaracje w 3 językach – polskim, słowackim i czeskim.

5. Przechowywanie deklaracji zgodności odbywa się tak samo jak w przypadku dokumentacji technicznej – 10 lat od daty wprowadzenia do obrotu ostatniej sztuki danego produktu.

6. Poprzez podpisanie deklaracji zgodności producent deklaruje na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób wskazany na deklaracji zgodności spełnia wymagania wskazanych na tym dokumencie dyrektyw / rozporządzeń europejskich oraz norm zharmonizowanych. Formalnie podpisać deklarację zgodności powinna osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu całej spółki, a więc osoby występujące w zarządzie. Mogą one także scedować ten obowiązek na pracowników spółki, aczkolwiek w takiej sytuacji pracownik powinien posiadać stosowne oświadczenie od osób z zarządu upoważniające go do wystawiana deklaracji zgodności, bądź mieć to wpisane w swój zakres obowiązków.

7. Zawartość deklaracji zgodności jest każdorazowo określona w załącznikach do danej dyrektywy / rozporządzenia europejskiego. Pewnymi standardowymi jej elementami będą:

- NAZWA HANDLOWA + MODEL – nazwa musi być bardzo konkretna, abyśmy na podstawie deklaracji wiedzieli, który dokładnie produkt podlega pod daną deklarację zgodności,
- NAZWA I ADRES PRODUCENTA – jeżeli producent znajduje się poza terenem EOG na deklaracji zgodności powinno się także dodać nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli takowy był powoływany.
- DYREKTYWY / ROZPORZĄDZENIA europejskie jakie wyrób spełnia
- NORMY ZHARMONIZOWANE, które produkt spełnia
- STWIERDZENIE, że niniejsza deklaracja zgodności zostaje wystawiona na wyłączoną odpowiedzialność producenta.
- MIEJSCE I DATA WYDANIA
- IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO I PODPIS osoby upoważnionej do podpisania deklaracji zgodności.

8. Powyższe wymagania odnośnie zawartości należy uzupełnić o informacje zawarte w poszczególnych dyrektywach. Dla przykładu dyrektywa maszynowa 2006/42/WE wymagana podania danych osoby upoważnionych do skompletowania dokumentacji technicznej, a rozporządzenie 2016/425 dla środków ochrony indywidualnej wymagana podania na deklaracji zgodności kategorii danego środka ochrony osobistej.

9. Deklaracja zgodności jest ostatnim elementem, jaki musi zostać wykonany przez producenta na etapie nadawania oznaczenia CE na wyroby. Wystawienie deklaracji zgodności umożliwia producentowi wprowadzenie wyrobu do obrotu (sprzedaż), czy oddanie do użytkowania (na własne potrzeby).

Ciekawe linki dotyczące deklaracji zgodności:
- CO TO JEST DEKLARACJA ZGODNOŚCI?
- KTO WYSTAWIA DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI?
- W JAKIM JĘZYKU PISZEMY DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI?KONIEC PRZEWODNIKA CERTIOS DOTYCZĄCEGO PROCEDURY NADANIA OZANCZENIA CE W 10 KROKACH.


PRZEJDŹ DO POPRZEDNIEJ CZĘŚCI – KROK 9/10 „Oznakowanie produktu tabliczką znamionową CE”

Czas generowania strony: 0.121 s.