Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

Topic-icon Deklaracja zgodności maszyn - zawartość, język, wymagania

Więcej
8 miesiąc 3 tygodni temu #141

Deklaracja zgodności maszyn - zawartość, język, wymagania

Dla każdej maszyny wprowadzonej do obrotu, podlegającej pod przepisy dotyczące oznaczenia CE musi zostać obligatoryjnie wydany dokument deklaracji zgodności. Deklaracja jest zapewnieniem producenta maszyny, że spełnia ona określone (mające zastosowanie do maszyny) przepisy prawne oraz normatywne. Jednym słowem - producent deklaruje w ten sposób, że jego maszyna spełnia wymagania i jest poprawnie oznakowana znakiem CE.

Wymagania dotyczące deklaracji zgodności zawarte są w załączniku II do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE w podpunkcie 1A. Dyrektywa do pobrania TUTAJ.

KTO WYSTAWIA DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI DLA MASZYN?

Deklarację zgodności dla maszyn mogą wystawić tylko i wyłącznie:
- Producent maszyny (niezależnie do tego na którym kontynencie się znajduje), lub
- Upoważniony na piśmie przez producenta podmiot na terenie EOG (tzw. upoważniony przedstawiciel) - jeżeli został przez producenta powołany.

W JAKIM JĘZYKU DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MASZYN POWINNA ZOSTAĆ NAPISANA?

Deklaracja zgodności WE dla maszyn musi zostać sporządzona w języku kraju, w którym maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku. Oznacza to w przypadku wprowadzania do obrotu maszyny na terytorium Polski, że deklaracja zgodności wydana dla maszyny również powinna występować w języku polskim.

CO MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W DEKLARACJI ZGODNOŚCI DLA MASZYN?

Załącznik nr II do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jasno precyzuje zawartość deklaracji zgodności.

"Deklaracja zgodności WE musi zawierać następujące dane szczegółowe:
1 ) firmę i pełny adres producenta, a w stosownych przypadkach jego upoważnionego przedstawiciela;
2 ) nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej;
3 ) opis i dane identyfikacyjne maszyny, w tym ogólne określenie, funkcja, model, typ, numer seryjny i nazwa handlowa;
4 ) zdanie zawierające wyraźne oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia niniejszej dyrektywy, a w stosownych przypadkach podobne zdanie zawierające oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami wspólnotowymi lub odpowiednimi przepisami, które maszyna musi spełniać. Odniesienia te muszą być odniesieniami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5 ) w odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu WE, o którym mowa w załączniku IX oraz numer świadectwa badania typu WE;
6 ) w odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła system pełnego zapewnienia jakości, o którym mowa w załączniku X;
7 ) w odpowiednich przypadkach, odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2;
8 ) w odpowiednich przypadkach, odniesienie do innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji;
9 ) miejsce i datę złożenia deklaracji;
10 ) tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela."


Powyższe wymagania są obowiązkowe i wszystkie mające zastosowanie do maszyny podpunkty muszą zostać umieszczone na deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE:
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE – 17.10.2018 / 990PLN netto/os
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - 12.09.2018 / 990PLN netto/os
SZKOLENIA - SZCZEGÓŁY
Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.075 s.