Odpowiedz: Jak wdrożyć znak CE na środku ochrony indywidualnej (SOI)?

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Jak wdrożyć znak CE na środku ochrony indywidualnej (SOI)?

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

  • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
  • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
4 lata 1 miesiąc temu #31

Jak wdrożyć znak CE na środku ochrony indywidualnej (SOI)?

CZYM JEST ZNAK CE NA ŚRODKU OCHRONY INDYWIDUALNEJ?

Oznaczenie CE jest europejskim znakiem zgodności, świadczącym o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta odpowiednich wymagań UE, a także norm powiązanych z wyrobem. Jest to znak charakteryzujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa środka ochrony indywidualnej. Oznakowanie CE może zostać nadane TYLKO I WYŁĄCZNIE przez producenta środka ochrony indywidualnej lub jego upoważnionego przedstawiciela. Producent może nadać oznakowanie CE dla swoich wyrobów spełniając wszystkie wytyczne europejskie, jakie są stawiane dla jego produktu. Znak CE od 2004 roku jest symbolem obowiązującym już obligatoryjnie w Polsce. Nie ma tu dobrowolności – wyroby, dla których przewidziano oznakowanie CE, muszą zostać nim oznakowanie. Jest to wymaganie prawne. I odwrotnie – jeżeli dany wyrób nie jest przewidziany do oznakowania CE – nie możemy go oznakować znakiem CE. Każdy środek ochrony indywidualnej przewidziany do oznakowania CE musi zostać oznakowany przed wprowadzeniem go do obrotu. Oznacza to, iż na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie możemy korzystać ani wprowadzać do obrotu handlowego, przed oznakowaniem tego SOI znakiem CE. Tak samo w przypadku importu środków indywidualnej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bez oznaczenia CE nie możemy wykonać takiego procesu.

JAK WYGLĄDA PROCES OZNAKOWANIA CE DLA SOI?

Proces oceny zgodności (nadawania oznaczenia CE) przebiega następująco:
1 - Dobór odpowiednich dyrektyw europejskich dla wyrobów
2 - Identyfikacja aktów prawnych i norm obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
3 - Klasyfikacja środka ochrony indywidualnej (tutaj 3 możliwości)
a. Klasa I (SOI o prostej konstrukcji)
b Klasa III (SOI chroniące przed zagrożeniami życia
c. Klasa II (wyroby, nieznajdujące się w klasach I i III)
4 - Stworzenie wykazu wymagań do spełnienia dla konkretnego środka ochrony indywidualnej
5 - Doprowadzenie do zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi
6 - Doprowadzenie do zgodności wyrobu z normami zharmonizowanymi
a. Własne potwierdzenia zgodności
b. Potwierdzenia zgodności od dostawców
c. Badania w jednostkach akredytowanych (Klasa I) / notyfikowanych (klasa II i III)
7 - Stworzenie instrukcji użytkowania
8 - Stworzenie dokumentacji technicznej
9 - Wystawienie deklaracji zgodności
10 - Oznakowanie wyrobu tabliczką znamionową CE

Wszystkie te elementy muszą być wykonane PRZED WPROWADZENIEM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO OBROTU (m. in. przed importem SOI na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Za proces oceny zgodności odpowiada TYLKO I WYŁĄCZNIE producent lub upoważniony przedstawiciel SOI, on powyższe punkty powinien spełnić.

Czas generowania strony: 0.249 s.