Odpowiedz: Kto wystawia deklarację zgodności?

Piszesz jako gość

Your e-mail address will never be displayed on the site.
X

Historia tematu: Kto wystawia deklarację zgodności?

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
3 miesiąc 4 tygodni temu #361

Deklaracja zgodności jest oświadczeniem woli przedsiębiorstwa / spółki. W przepisach dotyczących znaku CE nie będzie wyjaśnione kto OSOBOWO ma wystawić dokument. Przepisy stwierdzają "PRODUCENT wystawia dokument deklaracji zgodności". Producent ujęty jest tutaj jako PODMIOT GOSPODARCZY. Zgodnie z funkcjonującą procedurą w danym podmiocie gospodarczym różne osoby mogą składać oświadczenia woli w imieniu przedsiębiorstwa / spółki. Aczkolwiek te osoby muszą posiadać stosowne upoważnienia do tego celu.

Sytuacja ma się identycznie jak w przypadku zaciągania zobowiązań finansowych - czy pracownik X może kupić towar o wartości Y? To jest uzależnione do tego, czy pracownik dostał od właściciela (w przypadku działalności gospodarczej) lub zarządu (w przypadku spółek) upoważnienie do tego celu. Jeżeli otrzymał - może wykonać daną czynność.

Przepisy regulujące wystawienie deklaracji zgodności nie wspominają również o kompetencjach takiej osoby. PRODUCENT musi nadać znak CE. W jaki sposób? Czy zrobił to prawidłowo? To już pytania do właściciela przedsiębiorstwa lub zarządu spółki, czy kadry w organizacji są poprawnie dobierane. Cel wynikający z dyrektyw jest taki, iż proces należy poprawnie wykonać. A właściciel lub zarząd są za to odpowiedzialni. Także kwestie zatwierdzania dokumentów będą określone indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo. To czy szkolić personel odpowiedzialny za takie czynności - to również jest decyzją zarządu lub właściciela. Należy tutaj pamiętać o celu - proces musi zostać poprawnie wykonany, więc odpowiednie przygotowanie do tematu byłoby zalecane.

 • sybi
 • sybi Avatar
4 miesiąc 1 dzień temu #360

Dzień dobry
Chciałbym zapytać w kontekście "OSOBOWO DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI PODPISUJE WŁAŚCICIEL / PREZES ZARZĄDU - LUB OSOBA PRZEZ NICH UPOWAŻNIONA.":
- proszę o przepis, który reguluje sprawę podpisu deklaracji (najlepiej odnośnik);
- upoważniona przez właściciela/prezesa osoba musi posiadać odpowiednie kompetencje/stanowisko/wiedzę, itd. czy po prostu wystarczy, że została wyznaczona spośród wielu i ma podpisać?
Proszę o odpowiedzi.
Pozdrawiam

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
4 miesiąc 1 tydzień temu #352

Panie Przemku, deklaracja zgodności nie może zostać "utracona". Należy na ten temat spojrzeć z innej perspektywy. Producent wystawia deklarację zgodności, w której stwierdza, że dana konkretna maszyna lub pewna seria/typ maszyn spełnia określone wymagania. Na etapie użytkowania - dopóki maszyny są tymi maszynami, za które odpowiada producent, deklaracja zgodności pozostaje w mocy dla tych maszyn. Także deklaracja zgodności zawsze będzie "ważna", aczkolwiek tylko dla maszyn, które wyszły od producenta.

Jeżeli użytkownik modyfikuje maszynę (w sposób głęboki) - w praktyce tworzy nową maszynę - deklaracja zgodności pierwotnego producenta nie będzie dotyczyła zmodernizowanej maszyny. Będzie ona (deklaracja zgodności) ważna, ale dla innej maszyny - tej niezmodernizowanej. Zmodernizowana maszyna to już zupełnie inna maszyna, która posiada także innego producenta - podmiot dokonujący głębokiej modernizacji.

Niestety nie ma nigdzie zawartej definicji prawnej "głębokiej modernizacji" maszyny. Przyjmuje się, że jeżeli za zmiany wprowadzone przez użytkownika nie będzie odpowiadał już pierwotny producent - nowy producent (najczęściej użytkownik po modernizacji maszyny) przejmuje odpowiedzialność za maszynę (wystawiając nową deklarację zgodności, nowe tabliczki znamionowe ze znakiem CE, spełnienie wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE). Inne podejście określa, że jeżeli zmiany wprowadzone do maszyny powodują występowanie nowych zagrożeń lub zwiększenie starych zagrożeń, a te zagrożenia nie były ujęte w analizie ryzyka pierwotnego producenta - za nowe zagrożenia odpowiada "nowy" producent po modernizacji.

 • Przemek
 • Avatar
4 miesiąc 2 tygodni temu #351

Witam
Mam pyteanie . Kiedy tracimy deklarację zgodności ?- jakie modernizacje maszyn powodują utratę tej deklaracju, dodam ,że nie jestem producentem tej maszyny , tylko jej użytkownikiem.

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
5 miesiąc 3 dni temu #339

Panie Szymonie, zgadza się - maszyny sprowadzane z Chin muszą m. in. spełnić wymagania dotyczące wystawienia deklaracji zgodności. Deklarację zgodności może wystawić jedynie producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Deklaracja zgodności to jedynie wierzchołek góry lodowej wszystkich wymagań. W dyrektywie maszynowej znajdzie Pan również wymagania dla oznaczenia CE, wymagań zasadniczych, spełnienia norm zharmonizowanych, przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi. Pełną listę wymagań znajdzie Pan w dokumencie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - dostępnej do pobrania na dole strony LINK TUTAJ w części "Dokumenty prawne i inne".

 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS
 • Paweł Piwowarczyk CERTIOS Avatar
5 miesiąc 3 dni temu #338

Panie Ryszardzie, rozbieżności nie ma. Już tłumaczę dlaczego - aby rozwiać tą wątpliwość należy sięgnąć do Ustawy o Systemach Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku (Dz.U. 2019 poz. 544) do artykułu 4 punkt 21. Jest w nim zawarta definicja prywatnego importera:

"prywatnym importerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która w ramach działalności niehandlowej przywozi wyroby, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylającej dyrektywę 94/25/WE"

W związku z powyższym prywatnym importerem będziemy jedynie w chwili importu jachtów i skuterów na własny użytek. Dla każdej innej dyrektywy podmiot sprowadzający produkty spoza krajów EOG będzie nazywany "standardowym" importerem, którego definicja znajduje się w art. 4 pkt 9 wyżej wymienionej ustawy. Ów "standardowy" importer nie ma możliwości wystawienia dokumentu deklaracji zgodności.

Mam nadzieję, że powyższy tekst będzie Panu wyjaśniał tą kwestię.

Czas generowania strony: 0.098 s.