Topic-icon Elektroodpady, znak CE

Więcej
1 rok 2 miesiąc temu #974

Dzień dobry, zauważyłam że niekiedy w instrukcjach nie umieszcza się formuły odnośnie elektroodpadów, umieszcza się tylko symbol śmietnika.

Czy są jakieś wyłączenia kiedy nie ma obowiązku umieszczania w formie tekstowej tej informacji w instrukcji?


Mam na myśli formułę poniżej

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilość odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiskoRównież mam pytanie odnośnie znaku CE. Pamiętam że były wyłączenia, że jeśli np. zabawka ma dużo elementów to można umieścić marking CE na opakowaniu, a nie bezpośrednio na zabawce. Wyłączeniem jest również to, żejeśli umieszczenie go sprawi że stanie się nie czytelny. Czy jest jakiś dokument określający więcej wyłączeń kiedy nie trzeba umieszczać go bezpośrednio na produkcie. Patrząc po sklepach - tak naprawdę na większości zabawek nie zostaje on umieszczony bezpośrednio

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 2 miesiąc temu #975

Wymagania w zakresie instrukcji obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych opisane są w artykule 14 "Informacje dla użytkowników" Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Artykuł ten wskazuje, iż:

"Państwa członkowskie zapewniają, aby użytkownicy EEE w gospodarstwach domowych otrzymali niezbędne informacje dotyczące:
a) wymogu zaniechania pozbywania się WEEE jako nieposortowanych odpadów komunalnych oraz wymogu selektywnej zbiórki takiego WEEE;
b) udostępnionych im systemów zwrotu i zbierania zachęcających do koordynowania systemów informacji dotyczących dostępnych punktów zbierania, niezależnie od producentów lub innych podmiotów, którzy je założyli;
c) ich roli w przyczynianiu się do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku WEEE;
d) potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w EEE;
e) znaczenia symbolu podanego w załączniku IX."


Wskazana przez Panią formuła nie jest obligatoryjna (w zakresie samej treści tej formułki), prawdopodobnie jest sposobem danego producenta na spełnienie powyższych wymagań w zakresie informowania użytkowników o kwestiach środowiskowych.

Generalnie jeżeli na produkcie znajduje się symbol selektywnej zbiórki odpadów (przekreślonego kosza) to w instrukcji obsługi tego sprzętu powinny obowiązkowo znaleźć się powyższe informacje (ppkt a - e).

Sam znak CE musi zostać umieszczony na samym produkcie (obojętne czy myślimy o zabawce, urządzeniu elektrycznym, czy innych kategoriach wyrobów podlegających pod oznaczenie znakiem CE), w sposób widoczny, czytelny i trwały. Jedynym zwolnieniem jest niemożność umieszczenia znaku CE w taki sposób (w sposób widoczny, czytelny i trwały). Także przyjmuje się, że jeżeli nie ma fizycznej możliwości oznakowania produktu, oznacza się opakowanie oraz dokumenty towarzyszące tego produktu. Podstawą tego stwierdzenia są zapisy w każdej dyrektywie przewidującej oznaczenie produkty znakiem CE oraz wystawienie dokumentu deklaracji zgodności - np. dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE (artykuł 17), dyrektywa o substancjach niebezpiecznych zawartych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/UE (artykuł 15) czy dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE (artykuł 17).

Zapis z dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE (art. 17):
"Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na sprzęcie elektrycznym lub na jego tabliczce znamionowej. Jeżeli nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter sprzętu elektrycznego, umieszcza się je na opakowaniu oraz na dołączonych dokumentach."


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.070 s.