Topic-icon Co powinna zawierać deklaracja zgodności dla sprzętu elektrycznego LVD EMC RoHS?

Więcej
6 lata 7 miesiąc temu #53

Co powinna zawierać deklaracja zgodności dla sprzętu elektrycznego?

Wymagania stawiane deklaracji zgodności są zawarte w kilku dokumentach. Chcąc wiedzieć, jak finalnie powinna wyglądać deklaracja zgodności dla konkretnego urządzenia elektrycznego, musimy w pierwszej kolejności przyporządkować do naszego wyrobu określone przepisy. To te właśnie przepisy będą podstawą do zawartości deklaracji zgodności dla sprzętu elektrycznego. Owe przepisy dzielimy na dwie kategorie:

1) wymagania prawne
2) wymagania normatywne

WYMAGANIA PRAWNE

Zaczniemy od pierwszej grupy, a więc od wymagań prawnych. W celu oznakowania znakiem CE i wystawieniem deklaracji zgodności dla wyrobów elektrycznych musimy spełnić wszelkie kwestie prawne związane z tą grupą urządzeń. Będą to w większości przypadków:

a) Dyrektywa LVD - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia - do pobrania TUTAJ
b) Dyrektywa EMC - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej - do pobrania TUTAJ
c) Dyrektywa RoHS II - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - do pobrania TUTAJ

W każdej z tych dyrektyw należy odpowiednio odszukać jakie są wymagania stawiane deklaracji zgodności dla sprzętu elektrycznego. Tworząc własną deklarację zgodności musimy zebrać te wszystkie wymagania do jednego worka, a następnie wystawić jeden dokument spełniający te wszystkie wymagania. I tak:

a) Dyrektywa LVD 2014/35/UE - Wymagania znajdują się w art. 15 dyrektywy, zwór deklaracji zgodności dla sprzętu niskonapięciowego znajdziemy w załączniku IV do dyrektywy.
b) Dyrektywa EMC 2014/30/UE - Identycznie jak w przypadku dyrektywy LVD. Wymagania znajdują się w art. 15 dyrektywy, wzór deklaracji zgodności dla aparatury znajdziemy w załączniku IV do dyrektywy.
c) Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE - Wymagania znajdują się w art. 13 dyrektywy, wzór deklaracji zgodności dla SEE znajdziemy w załączniku VI do dyrektywy.

Nie pozostało nic innego jak scalenie tych wymagań:

ZACZNIJMY OD WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TREŚCI DYREKTYW:

a) Dyrektywa LVD 2014/35/UE – artykuł 15:
„1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że wykazano spełnienie celów związanych z bezpieczeństwem, o których mowa w art. 3 i określonych w załączniku I.
2. Układ deklaracji zgodności UE jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku IV, zawiera ona elementy określone w module A opisanym w załączniku III oraz jest stale aktualizowana. Deklaracja jest tłumaczona na język lub języki wymagane przez państwo członkowskie, w którym sprzęt elektryczny wprowadza się do obrotu lub udostępnia na rynku.
3. Jeżeli sprzęt elektryczny podlega więcej niż jednemu aktowi prawa Unii wymagającemu deklaracji zgodności UE, sporządzana jest jedna deklaracja zgodności UE odnosząca się do wszystkich takich aktów prawa Unii. W deklaracji takiej wskazane są odpowiednie akty prawna Unii, włącznie z odniesieniem do ich publikacji.
4. Poprzez sporządzenie deklaracji zgodności UE producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność sprzętu elektrycznego z wymaganiami określonymi w niniejszej dyrektywie.”


b) Dyrektywa EMC 2014/30/UE – artykuł 15:
„1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że wykazano spełnienie zasadniczych wymagań określonych w załączniku I.
2. Układ deklaracji zgodności UE jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku IV, zawiera ona elementy określone w odpowiednich modułach opisanych w załącznikach II i III oraz jest stale aktualizowana. Deklaracja jest tłumaczona na język lub języki wymagane przez państwo członkowskie, w którym aparaturę wprowadza się do obrotu lub udostępnia na rynku.
3. Jeżeli aparatura podlega więcej niż jednemu aktowi prawa Unii wymagającemu deklaracji zgodności UE, sporządzana jest jedna deklaracja zgodności UE odnosząca się do wszystkich takich aktów prawa unijnego. W deklaracji takiej wskazane są odpowiednie unijne akty prawne, włącznie z odniesieniem do ich publikacji.
4. Poprzez sporządzenie deklaracji zgodności UE producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność aparatury z wymaganiami określonymi w niniejszej dyrektywie.”


c) Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE – artykuł 13:
„1. Deklaracja zgodności UE stwierdza, że wykazano spełnienie wymogów określonych w art. 4.
2. Deklaracja zgodności UE ma układ odpowiadający wzorowi, zawiera elementy określone w załączniku VI oraz jest systematycznie aktualizowana. Jest ona tłumaczona na język lub języki zgodnie z wymogami państwa członkowskiego, w którym produkt wprowadza się do obrotu lub udostępnia. W przypadku gdy inne mające zastosowanie przepisy Unii wymagają stosowania procedury oceny zgodności, która jest co najmniej tak samo rygorystyczna, zgodność z wymogami z art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy może zostać wykazana w ramach tej procedury. Może zostać opracowana jednolita dokumentacja techniczna.
3. Poprzez sporządzenie deklaracji zgodności UE producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność EEE z niniejszą dyrektywą.”


Na podstawie powyższych można ujednolicić wymagania stawiane deklaracji zgodności dla urządzeń elektrycznych mających być zgodnymi z dyrektywami LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE i RoHS II 2011/65/UE:

1) Producent wystawiając deklarację zgodności może to zrobić tylko wtedy, kiedy wykaże (posiada dowody w swojej dokumentacji technicznej), że wymagania dyrektyw zostały spełnione.
2) Dokument deklaracji zgodności odpowiada wzorowi przedstawionemu w dyrektywie.
3) Deklaracja zgodności dla urządzeń elektrycznych napisana jest w języku kraju, w którym urządzenie elektrycznie wprowadzane jest do obrotu (kraj, w którym sprzedawany jest wyrób).
4) Jeżeli kilka dyrektyw ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego – tworzona jest jedna deklaracja zgodności.
5) Wystawiając deklarację zgodności producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność sprzętu elektrycznego z wymaganiami zawartymi w dyrektywach.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WZORÓW DEKLARACJI ZGODNOŚCI ZAWARTYCH W DYREKTYWACH:

Tytuł dokumentu powinien zawierać stwierdzenie, iż dokument to „DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE”. Deklaracja może zawierać numer, aczkolwiek nie ma takiego wymagania (dyrektywy wskazują, iż dobrze by było, uprasza to kwestię nadzoru and deklaracjami zgodności). Zawartość deklaracji zgodności:
1) Model produktu/produkt (numer produktu, typu, partii lub serii).
2) Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
3) Stwierdzenie, iż „Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta”.
4) Przedmiot deklaracji (identyfikacja produktu umożliwiająca odtworzenie jego historii; może zawierać obraz barwny wystarczająco wyraźny, kiedy konieczne jest zidentyfikowanie sprzętu elektrycznego).
5) Wskazania dyrektyw, zgodnie z którymi deklarowana jest zgodność.
6) Odniesienia do norm zharmonizowanych, które zastosowano.
7) Informacje dodatkowe:
a) Podpis
b) Miejsce i data wydania
c) Imię, nazwisko i stanowisko osoby podpisującej deklarację

WYMAGANIA NORMATYWNE

We wcześniejszej części tego tematu określone zostały wymagania prawne stawiane deklaracjom zgodności. W większości sytuacji (ok. 95%) będą to jedyne wymagania. W nielicznych jednak przypadkach zawartość deklaracji zgodności dla urządzeń elektrycznych może być określona w normach zharmonizowanych z dyrektywami LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE i RoHS II 2011/65/UE. W takich sytuacjach wystawiając deklarację zgodności dla produktu elektrycznego należy uwzględnić również wymagania aktów normatywnych, tj. norm zharmonizowanych

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stworzyła dodatkowo normę, mówiącą o wymaganiach dla wystawianych deklaracji zgodności. Jest to norma EN ISO/IEC 17050-1:2010 „Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne”. Norma ta jest oczywiście nieobowiązkową specyfikacją, w związku z czym stosowanie tych wymagań jest już zupełnie dobrowolne.

PODSUMOWUJĄC – CO MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W DEKLARACJI ZGODNOŚCI?

Po pierwsze to co jest wymagane przez dyrektywy – a więc ogólny kształt i wymagania co do samej treści (opisaliśmy tą kwestię powyżej). Oprócz wymagań prawnych, nadając znak CE i deklarując zgodność z normami zharmonizowanymi, również musimy sprawdzić, czy w tych normach nie znajdują się dodatkowe wymagania co do wystawiania deklaracji zgodności na urządzenia elektryczne.

Spełniając wymagania prawne i wymagania normatywne w stosunku do dokumentu jakim jest deklaracja zgodności, wiemy, iż nasz wyrób będzie posiadał poprawnie wystawioną deklarację zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 12.12.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 13.12.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 14.12.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.080 s.