Topic-icon Nowe wyroby objęte znakiem budowlanym od 1 lipca 2019 roku!

Więcej
3 lata 7 miesiąc temu #174

Nowe wyroby objęte znakiem budowlanym od 1 lipca 2019 roku!

Od 1 lipca 2019 roku wszystkie produkty znajdujące się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), wraz z późniejszymi zmianami, będą musiały zostać oznakowanie znakiem budowlanym oraz będzie musiała zostać wydana dla nich Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Paragraf 2 zmiany do w/wym rozporządzenia (tj. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. 2018 poz. 1233) określa, iż "w odniesieniu do wyrobów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia w lp. 2, 10, 12, 23 i 33, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, producent wyrobu budowlanego nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego".

Kategorie wyrobów objętych zmianą przepisów budowlanych:
- Lp nr 2 w załączniku nr 1 rozporządzenia - niektóre drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane oraz wyroby uzupełniające
- Lp nr 10 w załączniku nr 1 rozporządzenia - niektóre stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)
- Lp nr 12 w załączniku nr 1 rozporządzenia - niektóre urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Lp nr 23 w załączniku nr 1 rozporządzenia - niektóre wyroby do budowy dróg
- Lp nr 33 w załączniku nr 1 rozporządzenia - niektóre zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty.

Aby konkretnie wskazać, które produkty są objęte zmianą należałoby przeanalizować załącznik nr 1 do zmiany rozporządzenia (Dz.U. 2018 poz. 1233) w stosunku do jego podstawowej zawartości (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Konkluzja jest oczywista – wyroby, które nie były objęte przepisami oznaczenia znakiem budowlanym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego (29 czerwca 2018 roku) do 30 czerwca 2019 roku mogą być wprowadzone do obrotu na obecnych zasadach (standardowy znak CE dla urządzeń elektrycznych), aczkolwiek od dnia 1 lipca 2019 roku będą one musiały zostać wprowadzane do obrotu zgodnie z przepisami oznaczenia znakiem budowlanym B tych wyrobów, a co się z tym łączy, producenci tych wyrobów będą musieli spełnić 3 duże kategorie wymagań:
1) Spełnienie podstawowych wymagań prawnych i normatywnych (np. wystawianie przez producenta wyrobu krajowej deklaracji właściwości użytkowych (KDWU), znakowanie produktów etykietą ze znakiem budowlanym, )
2) Obowiązkowe wdrożenie systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP)
3) Wykonanie badań potwierdzających deklarowane właściwości użytkowe – jeżeli istnieją normy budowlane, a w przypadku ich braku – wykonanie tzw. Krajowego Dokumentu Oceny – Krajowej Oceny Technicznej.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.069 s.