Topic-icon Znak CE dla materiału budowlanego importowanego z Chin

  • Dominik
  • Dominik Avatar Autor
2 lata 8 miesiąc temu #408

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość nadania znaku CE na materiał budowlany importowany z Chin. Z ustawy wynika, że każdy importer jest producentem danego towaru, a więc to ja muszę nadać znak budowlany B (jeżeli norma jest niezharmonizowana) przez uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej, a następnie wystawienie Deklaracji właściwości Użytkowych lub nadać znak CE na podstawie Deklaracji zgodności, którą wystawię na podstawię certyfikatów, badań otrzymanych od producenta w Chinach. Dokładnie chodzi o deski kompozytowe wraz z elementami tworzącymi system kompozytowy.

Poniżej 3 zdjęcia certyfikatów oraz dwa linki do testów.

ibb.co/ry90X64
ibb.co/nPYsCWd
ibb.co/865LWnp
megawrzuta.pl/download/169fae586e61bc1b87c2a54585cf8705.html
megawrzuta.pl/download/f5e9254e761898a3d12c71c0e1a0f931.html

Podsumowując czy na ich podstawie bez problemu mogę wystawić deklarację zgodności i nadać znak CE.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 lata 8 miesiąc temu #410

Panie Dominiku jest możliwe, aczkolwiek należałoby określić kto taki obowiązek posiada i na jakiej zasadzie będzie musiał znak CE nadać. W "Rozporządzeniu 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG", które ma zastosowanie do wyrobów budowlanych dowiemy się, że znak CE, deklaracja właściwości użytkowych (DWU) i inne wymagania musi spełnić PRODUCENT lub jego UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL.

W pierwszej kolejności trzeba sobie powiedzieć o tym, że standardowy importer NIE JEST producentem danego towaru - nie może samodzielnie spełniać wymagań dla wyrobów budowlanych. Importer ma jedynie upewnić się, że producent wyrobów budowlanych spełnił wymagania. Importer nic innego nie może - tylko i wyłącznie zajmuje się wprowadzeniem towaru do obrotu, który JUŻ SPEŁNIA wymagania (a więc, dla których producent spełnił już wymagania). Jest to temat bardzo istotny.

Do dalszej analizy proszę pobrać tekst rozporządzenia 305/2011 - TUTAJ

Tutaj podkreślimy sobie kwestię, o której prawdopodobniej Pan myślał - art. 15 rozporządzenia - mówiący:

"Przypadki, w których obowiązki producentów stosuje się do importerów i dystrybutorów.
Importera lub dystrybutora uważa się na użytek niniejszego rozporządzenia za producenta, wskutek czego podlegają oni obowiązkom producenta określonym w art. 11, w przypadku gdy wprowadzają oni wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub gdy zmieniają oni w taki sposób wyrób budowlany wcześniej wprowadzony do obrotu, że może to wpływać na zgodność z deklaracją właściwości użytkowych."
.

Należy tutaj stwierdzić, iż samo występowanie jako importer nie jest wystarczające do nadania znaku CE czy wystawienia deklaracji właściwości użytkowych (DWU). Konieczne jest tutaj spełnianie wymagania z art. 15 RPE 305/2011, tj. "gdy wprowadzają oni wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym". W skrócie - jeżeli na wyrobie budowlanym będzie nadany brand importera - taki importer na potrzeby oceny zgodności przestaje być importerem, a staje się producentem (na potrzeby wymagań RPE 305/2011).

Także będzie mógł Pan nadać znak CE i wystawić deklarację właściwości użytkowych (DWU) lub nadać znak budowlany B i wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych (KDWU) w sytuacji powyższej - a więc nadania własnego logo na produkt lub własnej nazwy.

Aby spełnić wymagania dla producentów, należy wykonać zadania określone w art. 11 RPE 305/2011. Jednym z głównych wymagań jest określenie ścieżki postępowania:
- jeżeli wyroby budowlane będą podlegały pod wymagania normy zharmonizowanej z RPE 305/2011, nadany będzie musiał być znak CE oraz wystawiona będzie Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU),
- jeżeli wyrobu budowlane nie będą podlegały pod wymagania normy zharmonizowanej z RPE 305/2011, nadany będzie musiał być znak budowlany B (a nie znak CE) oraz wystawiona będzie Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU), zgodnie z polskimi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych + przywołane w niej rozporządzenie).

Także tutaj należy określić postępowanie - norma zharmonizowana / norma niezharmonizowana. To kluczowe pytanie.

Jeżeli już to wiemy, przechodzimy do spełnienia dalszych wymagań, którymi będą badania produktu - w sytuacji normy zharmonizowanej - zgodnie z wymaganiami takiej normy, a w sytuacji normy niezharmonizowanej - badania zgodnie z inną polską normą budowlaną lub wykonanie tzw. Krajowego Dokumentu Oceny (KDO) w jednostce do tego uprawnionej.

Dowodami pozwalającymi wystawić dokument DWU lub KDWU będą powyższe raporty (albo z badań na zgodność z odpowiednią normą, lub też KDO). Oczywiście należy pamiętać, iż wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z RPE 305/2011 lub Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z polskimi przepisami - będzie obligowało podmiot wystawiający taki dokument do spełnienia wszystkich innych wymagań, np. wdrożenia w zakładzie produkcyjnym systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, określenia Systemu Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych, czasami certyfikacji systemu ZKP oraz spełnieniu innych wymagań zawartych w normach zharmonizowanych / polskich.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.051 s.