OGÓLNIE O ZNAKU CE

2017-07-07 / JĘZYK DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Pytanie:

Czy jeśli sprzedaję w Polsce urządzenia produkcji chińskiej innym firmom (nie osobom prywatnym), czy jestem zobowiązany do dostarczenia deklaracji zgodności CE po Polsku, czy w języku angielskim wystarczy?

Odpowiedź:

Większość aktualnych dyrektyw wymaga, aby deklaracja zgodności została sporządzona w jeżyku kraju, w którym dane urządzenie jest wporwadzane do obrotu. A więc urządzenia wprowadzane do obrotu w Polsce, muszą posiadać dostępną deklarację zgodności w języku polskim.

Co zrobić zatem w sytuacji, kiedy producent wystawił deklarację w języku angielskim?

Większosć dyrektyw również przewiduje taką sytuację (np. kiedy importer lub dystrybutor sprowadza maszynę używaną na rynek EOG). Przepisy prawne wymagają wtedy, aby kolejny podmiot gospodarczy przetłumaczył takową deklarację zgodności na język odpowiedniego kraju.

Podsumowując – deklaracja zgodności musi występować w języku kraju, w którym urządzenie jest wprowadzane do obrotu. Jeżeli (z jakiejkolwiek przyczyny) producent nie wystawił takiej deklaracji – inne podmioty gospodarcze (upoważniony przedstawiciel, importer lub dystrybutor) są odpowiedzialne za tłumaczenie takiej deklaracji zgodności. Takie tłumaczenie powinno być dostępne razem z oryginałem deklaracji zgodności wydanej przez producenta.

2016-07-14 / WIARYGODNOŚĆ BADAŃ WYROBU

Pytanie:

Jak sprawdzić wiarygodność badań wyrobów przeprowadzonych przez producenta chińskiego?

Odpowiedź:

Przede wszystkim trzeba skontaktwać się z firmą producenta i poprosić o przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w niezależnej akredytowanej jednostce badawczej. Następnie na podstawie dokumentu z wynikami badań, należy skontaktować się z jednostką akredytowaną widniejącą na tym dokumencie i potwierdzić u nich wirygodność badań.

2016-02-24 / INFORMACJA O PRODUCENCIE NA OPAKOWANIU

Pytanie:

Czy jest taki wymóg żeby umieszczać informację o miejscu produkcji urządzenia? Co w przypadku gdy producentem urządzenia jest polska firma zlecająca produkcję w Chinach? Na tabliczce musi znaleźć się informacja o producencie (oraz pozostałe konieczne informacje) to jest pewne, natomiast czy informacja „Made in China” musi się znaleźć na takiej tabliczce? Czy można jej nie umieszczać?

Odpowiedź:

Z przepisów dotyczących oznakowania CE wynika, że na tabliczce znamionowej trzeba umieścić nazwę i adres producenta, a producentem jest podmiot który wprowadza wyrób do obrotu pod własną markę. W tym przypadku są nim Państwo. A więc wystarczy jeśli na tabliczce znajdzie się adres Państwa firmy, bez podawania adresu miejsca wykonania wyrobu.

Przepisy dotyczące oznaczenia CE nie nakazują umieszczanie na wyrobach informacji "made in China", jednak może to wynikać z innych przepisów, wykraczających poza temat CE.

2016-01-15 / JĘZYK DOKUMENTACJI CE

Pytanie:

Nasz klient z Niemiec, który kupuje od nas urządzenia, które produkujemy poprosił o przekazanie oprócz certyfikatu CE, sprawozdań z testów/badań, zastanawiamy się w jakim języku mamy dostarczyć takie dokumenty.

Odpowiedź:

Producent ma obowiązek przygotować dokumentację techniczną urządzenia w języku urzędowym jednego z krajów UE, a więc wystarczy jeśli jest w języku polskim. Konieczność tłumaczenia dokumentów na język, którym posługują się użytkownicy urządzenia dotyczy tylko tych dokumentów, z których użytkownicy korzystają, czyli np. instrukcji obsługi, informacji zawartych na tabliczce znamionowej urządzenia itd. Nie dotyczy to testów z badań bezpieczeństwa wyroby, gdyż one nie są udostępniane użytkownikowi i jako jeden z elementów dokumentacji technicznej mogą być w dowolnym języku z UE, czyli np. w polskim.

A więc przetłumaczenie wyników badań na inny niż polski język nie jest Państwa obowiązkiem i nie musicie tego robić jeśli nie chcecie.

2015-12-20 / CO DAJE SZKOLENIE Z CE?

Pytanie:

Czy po szkoleniu z nadawania oznaczenia CE będę mógł samodzielnie na życzenie np. producenta nadawać znak CE? Dostanę stosowne zaświadczenie? Mógłbym prosić o podstawę prawną na której podstawie mogę dowiedzieć się kto może nadawać znak CE?
Czy po skończeniu jednego z Państwa szkoleń można nadawać znak CE wszystkim produktom?

Odpowiedź:

Szkolenie, którym jest Pan zainteresowany jest przeznaczone dla osób, które potrzebują nadać oznaczenie CE. Chodzi o producentów, którzy produkują wyroby objęte koniecznością oznakowania CE, o upoważnionych przedstawicieli takich producentów, a także częściowo o importerów, którzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności importowanych towarów przed wprowadzeniem ich na rynek UE.

A więc szkolenie będzie dla Pana pomocne, jeśli pracuje Pan dla wyżej wymienionych podmiotów lub zamierza się nimi stać. Dokładnie tak samo będzie z każdym szkoleniem tego typu oferowanym przez nas czy przez inne firmy. Podstawami prawnymi są tutaj:

1. Dyrektywa maszynowa:

a. Art. 5. Pkt. 1. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

e) sporządza deklarację zgodności WE zgodnie z załącznikiem II część 1 sekcja A i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
f) umieszcza oznakowanie CE zgodnie z art. 16.

2. Ustawa o systemie oceny zgodności:

a. Art. 7a) „1. Oceny zgodności wyrobu ze szczegółowymi wymaganiami dokonuje producent lub importer, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 lub w odrębnych ustawach.”
b. Art. 8. „1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności, jeżeli zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje, i umieszcza oznakowanie zgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub w odrębnych ustawach.”


Zgodnie ze wskazanymi aktami, jedynie producent lub jego upoważniony przedstawiciel mogą umieścić oznaczenie CE na wyrobie, oczywiście po spełnieniu szeregu warunków.

Innymi słowy można powiedzieć, że tego typu szkolenia dają wiedzę, jak wykonać proces nadania oznaczenia CE, a nie uprawnienia do nadawania oznaczenia CE (gdyż takie nie istnieją). To jest jak z językiem obcym - w szkole „nauczy się” Pan jak posługiwać językiem, a nie „otrzyma uprawnienia” do posługiwania się nim.

Certyfikat otrzymywany po szkoleniu jest dowodem na to, że ukończył Pan kurs i zdał egzamin z wiedzy w zakresie CE, a nie „podstawą nadawania CE” (tą jak wskazałam powyżej są jedynie przepisy prawne).

 

 

BEZPIECZNE WYROBY BEZ ZNAKU CE

2016-01-28 / WYROBY KOLEKCJONERSKIE, OZDOBNE

Pytanie:
Jestem producentem ręcznie wykonywanych kredek drewnianych. Chciałabym uzyskać informacje czy te produkty podlegają jakimś dyrektywom UE. Te produkty są sprzedawane jako gadzet reklamowe, upominki, dekoracje, jak również artykuł piśmienniczy. Czy potrzebuje jakiś badań oraz deklaracji?

Odpowiedź:

Znak CE muszą mieć tylko wyroby, które są określone w dyrektywach europejskich. Jedną z kategorii takich wyrobów są zabawki. Zabawka jest to "wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat".

Generalnie decyzję, czy coś jest lub nie jest zabawką podejmuje producent, na etapie wymyślania wyrobu i jego przeznaczenia. Więc jeśli Pani uzna, że wyroby, które chce Pani sprzedawać są zabawką, wówczas należy na nie nadać znak CE i spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE.

Natomiast jeśli stwierdza Pani, że nie jest to wyrób przeznaczony do zabawy, tylko produkt okolicznościowy, ozdobny itp. wówczas nie można na niego nadać oznaczenia CE. (Zwracam mocno uwagę, że CE nie można umieścić na wyrobie "na wszelki wypadek". Takie działanie jest zabronione przez ustawę o systemie oceny zgodności.) W takim wypadku - gdyby ten wyrób nie był zabawką - wówczas będzie podlegał pod wymagania o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów. Szczegóły dotyczące tych wymagań znajdzie Pani w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów, która jest polskim odpowiednikiem unijnej dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W przepisach tych chodzi głównie o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika podczas korzystania z wyrobu, jednak nie nakazują one z góry prowadzenia badań, chyba że producent uzna, że są potrzebne. Dodatkowo, dla wyrobów podlegających pod OBP nie wystawia się deklaracji zgodności ani nie umieszcza znaku CE na wyrobie.

Podsumowując: najpierw należy zdecydować, czy wyrób będzie zabawką, czy też nie. Oczywiście jeżeli coś ewidentnie spełnia definicję zabawki, wówczas producent musi ten wyrób potraktować jak zabawkę. W innych przypadkach sprawa jest dyskusyjna. Jeśli będzie zabawką wówczas musi mieć CE i należy spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. A jeżeli nie będzie zabawką wówczas należy spełnić wymagania dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, transponowaną do polskiego prawa na ustawę o OBP.

 

2015-10-25 / CZY SZTUCZNY ŚNIEG MUSI MIEĆ CE?

Pytanie:
Chciałbym się dowiedzieć, czy wyrób w postaci sztucznego śniegu powinien mieć zgodnie z jakimiś przepisami unijnymi znak CE? Posiadam taki produkt na którym takiego znaku nie ma. Bardzo bym prosił o wskazanie także na podstawę prawna regulującą akurat możliwie ten przypadek. Jeśli jest to produkt z Chin, to czy w tej sytuacji bezwzględnie takie oznakowanie powinien mieć?

Odpowiedź:

Wszystko to zależy od zastosowania sztucznego śniegu. Należałoby doprecyzować, w jakich sytuacjach on będzie użytkowany i przez kogo (oba elementy są bardzo ważne – gdzie i kto będzie z niego korzystał). Sztuczny śnieg może być zarówno produktem dekoracyjnym, jak też może być sprzedawany jako zabawka, a to zmienia diametralnie wymagania, które powinien wówczas spełniać

Konkretnej podstawy prawnej dla sztucznego śniegu nie znajdziemy, nie istnieje ona. Możemy powoływać się na ustawy, które mogą się tyczyć sztucznego śniegu (jednak bez wskazania poprawnego zastosowania nie będziemy w stanie dokładnie ich określić). Najprawdopodobniej to będą:

 1. Ustawa o systemie oceny zgodności, lub
 2. Ustawa o ogólnym bezpiczeństwie produktów

Fakt, że produkt jest sprowadzony z Chin, niekoniecznie musi oznaczać, że wyrób musi posiadać oznakowanie CE. To akty europejskie regulują, które produkty muszą posiadać oznaczenie CE, a które nie. A więc w sytuacji, kiedy zastosowanie wyrobu wskazywałoby na konieczność spełnienia jednej lub większej ilości tzw. Dyrektyw Nowego Podejścia przewidujących oznakowanie CE, produkt taki musiałby spełniać wszystkie stawiane mu wymagania (w tym posiadać deklarację zgodności WE z taką dyrektywą i tabliczkę znamionową ze znakiem CE).

 

2015-10-30 / SPRZEDAŻ MEBLI BEZ ZNAKU CE?

Pytanie:
Nasz zakład produkuje meble tapicerowane. Jakiś czas temu wprowadziliśmy kilka modeli zawierających automatyczne mechanizmy zawierające siłowniki elektryczne,  meble z oświetleniem LED oraz z systemem odtwarzania dźwięku. Dziś otrzymaliśmy wiadomość o konieczności przedstawienia deklaracji zgodności CE na cały, gotowy wyrób. Wcześniej wystarczało, że mieliśmy deklaracje producentów na poszczególne elementy elektryczne. Chciałbym zapytać, w jaki sposób uzyskać/ przeprowadzić proces deklaracji CE do wyżej wymienionych wyrobów?

Odpowiedź:

W myśl przepisów wydanych na podstawie dyrektyw nowego podejścia, GOTOWY WYRÓB musi być poprawnie wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku. Dla wyrobów podlegających pod te dyrektywy musi być wystawiona deklaracja zgodności WE.

Jeżeli rozpatrywalibyśmy przypadek zwykłych mebli (bez urządzeń audio, bez elementów oświetleniowych itp.) – tego typu produkty nie podlegałyby pod dyrektywy przewidujące umieszczenie znaku CE. Wtedy żadna deklaracja zgodności WE nie musiałaby być wystawiana, gdyż przepisy regulujące wprowadzenie do obrotu takich mebli nie wymagają takiej deklaracji (dla zwykłych mebli głównym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275)). Naturalnie w przypadku zwykłych mebli należałoby spełnić wymagania, jakie wytycza owa ustawa.

Inaczej będziemy analizować przypadek, kiedy meble są wyposażone w jakiekolwiek układy elektryczne, mechaniczne (np. siłowniki zasilane elektrycznie) itp. Takie meble, niezależnie czy będą to szafki, stoły, meblościanki, krzesła, sofy, pufy, półki etc, będą podlegać pod wymagania przynajmniej niektórych z następujących dyrektyw przewidujących oznakowanie CE produktów:

 1. Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE (Uwaga – od przyszłego roku zmiana dyrektywy! W życie wczodzą przepisy z dyrektywy LVD 2014/35/UE)
 2. Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE (Uwaga – od przyszłego roku zmiana dyrektywy! W życie wczodzą przepisy z dyrektywy EMC 2014/30/WE)
 3. Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS 2 2011/65/UE
 4. W skrajnych przypadkach możemy również zahaczać o wymagania dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE.

Jeżeli takie nietypowe meble (oświetlone, grające, sterowane itd.) będą podlegać pod którąkolwiek z wymienionych wyżej kategorii (a będą podlegać na pewno), wtedy za cały proces oceny zgodności będzie odpowiadał producent gotowego, kompletnego mebla. Proces oceny zgodności będzie składał się między innymi z następujących elementów:

 1. Rozpoznanie dyrektyw mających zastosowanie do wyrobu
 2. Określenie polskich aktów prawnych transponujących wymagania dyrektywy
 3. Spełnienie wymagań aktów prawnych:
  • a. Wymagania bezpieczeństwa (spełnienie wymagań zasadniczych i wymagań norm zharmonizowanych z dyrektywami)
  • b. Często, aby zagwarantować bezpieczeństwo wyrobu należy wykonać odpowiednie badania i próby gotowego wyrobu / półproduktów
  • c. Wymagania dokumetnacyjne:
   • Skompletowanie dokumentacji technicznej
   • Przygotowanie instrukcji obsługi
   • Oznakowanie produktu własną tabliczką znamionową ze znakiem CE
   • Wystawienie deklaracji zgodności WE

Podsumowując, w przypadku mebli posiadających części elektryczne, mechaniczne itp., deklaracja zgodności WE musi być wystawiona przez wytwórcę finalnego wyrobu. Deklaracje zgodności WE wystawione przez dostawców na komponenty użyte w wyrobie będą częścią dokumentacji producenta gotowego wyrobu, ale nie będą przekazywane dalej klientom dokonującym zakupu gotowego mebla. W takiej sytuacji producent gotowego wyrobu musi przeprowadzić proces oceny zgodności samodzielnie, najprawdopodobniej zgodnie z dyrektywami 2006/95/WE (2014/35/UE), 2004/108/WE (2014/30/WE), 2011/65/UE lub też w szczególnych przypadkach z dyrektywą 2006/42/WE.

 

 

JEŚLI MAJĄ PYTANIA DOTYCZĄCE KONKRETNYCH TYPÓW WYROBÓW ZAPRASZAMY DO DZIAŁU

ZNAK CE