URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Deklaracja Zgodności WE, Certyfikat CE, Oznakowanie CE


wyroby-elektryczneDyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku urządzeń elektrycznych obowiązującymi dokumentami są:

 • od 20 kwietnia 2016 roku Dyrektywa 2014/35/UE (przed tą datą dyrektywa 2006/95/WE) "Dyrektywa w w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia"
 • od tej samej daty Dyrektywa 2014/30/UE (przed tą datą dyrektywa 2004/108/WE) "Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej".
 • często w ocenie zgodności określonych grup urządzeń elektrycznych należy zastosować również dyrektywę RoHS II 2011/65/UE "Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym".

Każdy wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku wyrób elektryczny musi spełniać postanowienia odpowiednich Dyrektyw, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla urządzenia elektrycznego.

 

Zakres dyrektywy

Nowa Dyrektywa LVD 2014/35/UE (oraz stara dyrektywa LVD 2006/95/WE) odwołują się do urządzeń elektrycznych pracujących w określonych granicach napięć. Jeżeli produkowany/importowany przez Twoją organizację wyrób przeznaczony jest do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50V do 1000V prądu przemiennego, lub od 75V do 1500V prądu stałego, Twoje przedsiębiorstwo obligatoryjnie musi spełniać wymagania dyrektywy LVD. Jest to w zasadzie jedyna, dość oczywista definicja urządzenia elektrycznego pracującego w określonych granicach napięć.

Dyrektywa 2014/35/UE (2006/95/WE) określa również urządzenia, których napięcie nominalne znajduje się w zakresie dyrektywy, jednak ze względu na specyfikę tych urządzeń, są one wyłączone z wymagań niniejszej dyrektywy. A są to:

 • sprzęt elektryczny przeznaczony do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem,
 • sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym,
 • elektryczne części dźwigów osobowych i towarowych,
 • liczniki energii elektrycznej,
 • wtyczki i gniazda użytku domowego,
 • urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem,
 • zakłócenia radioelektryczne
 • urządzenia przeznaczone do pracy na statkach, statkach powietrznych oraz kolei
 • specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych


Dyrektywa EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) odwołuje się do urządzeń elektrycznych (w każdym zakresie napięć), które:

 • mogą być zdolne do wywoływania w swoim środowisku zaburzenia elektromagnetyczne,
 • mogą nie być odporne na zaburzenia wywoływane przez inne urządzenia.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, dyrektywa EMC wyłącza ze swoich wymagań następujące urządzenia:

 • urządzenia telekomunikacyjne,
 • urządzenia radiowe,
 • wyroby medyczne,
 • pojazdy,
 • produkty lotnicze
 • specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych


Dyrektywa RoHS 2011/65/UE odwołuje się do urządzeń elektrycznych pracujących przy napięciu do 1000V prądu przemiennego, lub do 1500V prądu stałego, które służą do:

 • wytwarzania prądu,
 • przesyłania prądu,
 • pomiaru prądu

Dyrektywa także określa szczególne grupy wyrobów objętych dyrektywą:

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
 • sprzęt konsumencki,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne,
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 • wyroby medyczne,
 • przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych,
 • automaty wydające,
 • inne SEE (Sprzęt elektryczny i elektroniczny) nieobjęty żadną z powyższych kategorii


Podsumowując zakresy trzech dyrektyw:

 • zdecydowana większość urządzeń elektrycznych pracujących pod napięciem do 50V prądu przemiennego, lub do 75V prądu stałego podlega pod wymagania dyrektyw EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) i RoHS II 2011/65/UE.
 • Wyroby pracujące pod napięciem w zakresach 50V - 1000V prądu przemiennego, lub 75V - 1500V prądu stałego, przeważnie podlegają pod wymagania wszystkich trzech dyrektyw, a więc zarówno dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE), jak i RoHS II 2011/65/UE.

 

System Oceny Zgodności dla Dyrektywy LVD i Dyrektywy EMC i Dyrektywy RoHS

Wszystkie dyrektywy - dopuszczają stosowanie możliwie najprostszego modułu systemu oceny zgodności. Jest nim "Kontrola Wewnętrzna" (różnie nazywana w dyrektywach, przeważnie jako "Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami").

system-oceny-lvd

Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami jest szybkim i przyjemnym systemem, którego wymagania spełniając, możemy nadać oznaczenie CE na wyrób, wystawić deklarację zgodności, czy uzyskać Certyfikat CE. Jeżeli nie jesteś pewien czy Twój wyrób spełnia wymagania, skontaktuj się z naszym specjalistą. Wyślij zapytanie klikając tutaj, lub skorzystaj z opcji kontaktu telefonicznego.

 

WYMAGANIA ZASADNICZE

Producent lub importer urządzeń elektrycznych jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wyznaczonych dla produkowanego przez niego wyrobu. Spełnienie wymagań zasadniczych opiera się na ocenie bezpieczeństwa produkowanego wyrobu i jednoznacznemu uzasadnieniu spełnienia podstawowych założeń wynikających z dyrektywy. Spełnienie wymagań zasadniczych jest niezbędnym elementem jakie należy wykonać, potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności dla urządzenia elektrycznego, oraz oznakowanie go prawidłową tabliczką znamionową CE.

 

NASZA OFERTA

Nasza jednostka specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE urządzeń elektrycznych. Oferujemy Państwu kompleksową usługę zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu:

 • klasyfikację przynależności do dyrektyw UE,
 • opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
 • analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE na wyrób,
 • opracowanie wzoru instrukcji obsługi dla urządzenia elektrycznego
 • opracowanie wzoru DEKLARACJI ZGODNOŚCI dla urządzenia elektrycznego,

 • opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla urządzenia elektrycznego,

 • przygotowanie schematu dokumentacji technicznej
 • koordynacja przeprowadzanych badań na urządzeniach elektrycznych w jednostkach notyfikowanych / akredytowanych

Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE. Jeżeli masz pytania dotyczące oznaczenia CE, deklaracji zgodności, czy Certyfikatu CE, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznaczenia Twojego wyrobu. Na naszej witrynie możesz skorzystać również z FAQ - Pytania i Odpowiedzi.

 

 

DOKUMENTY PRAWNE I INNE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia          
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej          

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

         
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego  


       
Tekst podstawowy obowiązujący - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej            
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym            
             

 

Pytania i odpowiedzi

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.