analiza jakości

NARZĘDZIA JAKOŚCI W ISO 9001

 

System Zarządzania Jakością w swojej strukturze zakłada posługiwanie się różnego rodzaju wytycznymi, technikami, procesami oraz narzędziami.

W celu kompleksowego zarządzania jakością, stosowane są następujące narzędzia:

  

 1. Diagram Ishikawy
 2. Diagram Pareto
 3. Histogram
 4. Karty kontrolne Shewharta
 5. Schemat blokowy DMAIC
 6. Wykresy korelacji
 7. Arkusz analityczny (arkusz kontrolny)

 

DIAGRAM ISHIKAWY

Diagram Ishikawy (diagram rybiej ości) – jest to diagram przyczynowo skutkowy. Stosuje się go w celu ustalenia przyczyn pojawiających się problemów jakościowych w przedsiębiorstwie. Diagram Ishikawy jest metodą rozwiązywania problemów, poprzez graficzną prezentację zależności pomiędzy czynnikami mającymi wpływ na powstanie problemu, a jego skutkami. Stosowanie diagramu Ishikawy pomaga przede wszystkim oddzielić skutki od przyczyn oraz dostrzec złożoność i kompleksowość analizowanego problemu[1].

Diagram Ishikawy

 

DIAGRAM PARETO

Diagram ParetoDiagram Pareto (metoda ABC) – Jest narzędziem służącym do określenia znaczenia czynników (przyczyn) wywołujących problem. Jest również określany, jako metoda 80/20, gdyż około 80% przypadków wywołane jest przez 20% przyczyn[2]. Metody ABC pokazują w przypadku zarządzania jakością, gdzie należy podejmować działania naprawcze, by uzyskać maksymalny efekt, a także, co należy pomijać, na czym zbędnie się nie koncentrować, które przyczyny nie mają istotnego wpływu na występujące uszkodzenia czy niezgodności[3].

 

HISTOGRAM

Histogram jakościHistogram - to proste narzędzie statystyczne, które należy do podstawowych technik wspomagających doskonalenie jakości. Dzięki niemu

możliwe jest graficzne zobrazowanie relacji pomiędzy analizowaną cechą (procesem), a stawianymi założeniami. Dzięki histogramowi można łatwiej zrozumieć jak analizowany proces wygląda oraz jaki jest środek, zmienność i kształt analizowanych danych[4].

 

 

KARTY KONTROLNE SHEWHARTA

Karty kontrolne Shewharta – jest to diagram przeglądowy, służący do monitorowania procesu. Celem stosowania kart kontrolnych, jest nadzór nad zachodzącymi zmianami w organizacji. Dzięki nim można ocenić czy zmiany są losowymi zdarzeniami czy odchyleniami od badanego procesu. Zmiany te są ukazane w postaci:

 • punktów poza liniami kontrolnymi,
 • specyficznych sekwencji następujących po sobie punktów[5].

 

 karty kontrolne Shewharta

 

SCHEMAT BLOKOWY DMAIC

Schemat Six SigmaSchemat blokowy DMAIC – jest to metoda optymalizacji procesów, pozwalająca na obiektywne spojrzenie na problem i zrozumienie, jakie działania należy zastosować, aby usprawnić wadliwy proces. Cykl DMAIC jest punktem wyjścia dla metodologii Six Sigma skupiającej się na ciągłym usprawnianiu procesów.

Na koncepcję DMAIC składa się pięć faz:

 • Zdefiniuj (Define),
 • Zmierz (Measure),
 • Zanalizuj (Analyze),
 • Usprawnij (Improve),
 • Kontroluj (Control).[6]

 

WYKRES KORELACJI

Wykres korelacji

Wykres korelacji – jest to graficzna ilustracja związku zachodzącego między dwoma zmiennymi.

stwierdzenia istnienia zależności między zmiennymi

Schemat ten stosowany jest do:

 • stwierdzenia istnienia zależności między zmiennymi
 • stwierdzenia kierunku związku
 • pokazania siły związku[7]

  

 

ARKUSZ ANALITYCZNY

Arkusz analityczny (arkusz kontrolny) – karta umożliwia zbieranie danych dotyczących konkretnego problemu. Tworząc arkusz kontrolny w Excelu, projektujemy zwykłą tabelę, w której będą zbierane informacje o procesie.[8]

Wyróżniamy trzy typy arkuszy kontrolnych:

 • Arkusz sprawdzający.
 • Arkusz pytań kontrolnych.
 • Graficzny arkusz sprawdzający.

 

 


[2] Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, pod red. Romualda Kolmana, wydawnictwo WSAiB w Gdyni

Znak CE, certyfikat CE, deklaracja zgodności - wybierz interesującą Cię kategorię:

start-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

- samodzielnego spełnienia wymagań dyrektyw przewidujących oznakowanie CE

- wymagań dyrektyw: MD 2006/42/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, TOYS 2009/48/WE, CPR 305/2011, PPE 2016/425.