żarówka

DOMOWY SPRZĘT ELEKTRYCZNY, A OZNAKOWANIE CE

 

Często otrzymujemy pytania o certyfikację urządzeń elektrycznych stosowanych w życiu codziennym, a więc przeznaczonych dla konsumentów (do mieszkań, domów, biur, itp.). Takimi codziennymi urządzeniami są na przykład: odkurzacze, ekspresy do kawy, lampy, komputery itd. Wyroby te muszą być bezpieczne, a więc powinny mieć nadany znak CE, który to bezpieczeństwo potwierdza. 

 

JAKIE PRZEPISY OBEJMUJĄ DOMOWY SPRZĘT ELEKTRYCZNY?

Zdecydowana większość wyrobów elektrycznych zasilanych z sieci prądem przemiennym 230V musi spełniać co najmniej następujące dyrektywy:


- Dyrektywa LVD 2014/35/UE  (kiedyś dyrektywa 2006/95/WE ) w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU (kiedyś dyrektywa 2004/108/WE) o kompatybilności elektromagnetycznej
- Dyrektywa RoHS 2 2011/65/EU – w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

JAKIE WYMAGANIA MUSI SPEŁNIĆ SPRZĘT ELEKTRYCZNY?

Wskazane wyżej dyrektywy nakładają na producentów konieczność przeprowadzenia procesu oceny zgodności dla wyrobów elektrycznych, co oznacza:

  • spełnienie wymagań zasadniczych, wynikających z dyrektyw nowego podejścia,
  • spełnienie wymagań szczegółowych, wynikających z aktów normatywnych (norm zharmonizowanych, norm polskich, przepisów międzynarodowej komisji elektrotechnicznej),
  • stworzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej,
  • stworzenie oryginalnej instrukcji obsługi,
  • wystawienie deklaracji zgodności WE (deklaracji zgodności UE – dla znowelizowanych dyrektyw),
  • oznaczenie produktu tabliczką znamionową ze znakiem CE.

 

Spełnienie wymagań zasadniczych oznacza w praktyce konieczność odniesienia się do norm zharmonizowanych i udowodnienia zgodności z tymi normami. Poniżej prezentujemy listę wymagań szczegółowych (norm zharmonizowanych z dyrektywami LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE i RoHS 2 2011/65/UE), które mają zastosowanie do absolutnie każdego elektrycznego produktu domowego:

Lp.DyrektywaNr normyTytuł normy
1

RoHS 22011/65/UE

PN-EN 50581:2013-03 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych
2 EMC 2014/30/UE PN-EN 61000-6-1:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
3 EMC 2014/30/UE PN-EN 61000-6-3:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
4 EMC 2014/30/UE PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
5 LVD 2014/35/UE PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
6 LVD 2014/35/UE Seria norm PN-EN 60335-2 Normy szczegółowe opisujące wymagania dla konkretnych wyrobów elektrycznych
7 LVD 2014/35/UE PN-EN 62233:2008 Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka
8 LVD 2014/35/UE PN-EN 62233:2008/AC:2008 Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka 
9 LVD 2014/35/UE PN-EN 50106:2009 Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu sprzętu wchodzącego w zakres EN 60335-1
10 LVD 2014/35/UE PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeństwa

Znak CE, certyfikat CE, deklaracja zgodności - wybierz interesującą Cię kategorię:

start-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

- samodzielnego spełnienia wymagań dyrektyw przewidujących oznakowanie CE

- wymagań dyrektyw: MD 2006/42/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, TOYS 2009/48/WE, CPR 305/2011, PPE 2016/425.