POLITYKA JAKOŚCI W ISO 9001 

 

Polityka jakości

Polityka jakości jest to podstawowy dokument systemu zarządzania jakością wdrożonego zgodnie z normą ISO 9001. Polityka jakości powinna być opracowana i wydana przez najwyższe kierownictwo firmy, natomiast adresatami polityki są przede wszystkim pracownicy firmy i jej klienci. Wymagania co do zakresu i cech polityki zawarte są w rozdziale 5.3. normy ISO 9001:2008.

 

 

Zawartość polityki jakości

W polityce systemu zarządzania jakością określone są główne założenia, których firma chce przestrzegać w ramach prowadzonych przez siebie działań. W dokumencie polityki powinno znaleźć się przede wszystkim zobowiązanie do spełniania wymagań, w tym wymagań klienta, prawnych i innych. Oprócz tego należy umieć w niej zapewnienie dążenia do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Poza powyższymi deklaracjami twórcy polityki bardzo często umieszczają w niej dodatkowe zobowiązania, których firma chce przestrzegać. Mogą one dotyczyć podnoszenia jakości wytwarzanych przez organizację wyrobów, badania potrzeb klientów i dbania o ich zaspokojenie, utrzymania terminowości dostaw itp. Deklaracje te są czasem określane jako cele ogólne firmy, jednak nie należy ich mylić z konkretnymi celami jakościowymi, o których mowa w rozdziale 5.4.1 standardu ISO 9001. W polityce powinno zostać ogólnie określone do czego firma dąży, natomiast cele zgodnie z pkt. 5.4.1 powinny być dużo bardziej konkretne i przede wszystkim mierzalne.

Norma ISO 9001:2008 wymaga, aby polityka jakości była odpowiednia do charakteru firmy. Najprostszym rozwiązaniem, aby to osiągnąć jest odniesienie się w polityce do specyfiki działalności firmy. Dzięki takiej charakterystyce odbiorca będzie wiedział, czym zajmuje się firma i jakich zasad przestrzega w swym działaniu. Jednak nie należy przesadnie rozpisywać się na temat firmy, ponieważ polityka powinna zmieścić się na jednej stronie A4. Dwa - trzy zdania charakteryzujące firmę w zupełności wystarczą.

 

Dostępność polityki jakości

Polityka powinna być dokumentem ogólnodostępnym oraz zakomunikowanym pracownikom firmy. Każda osoba zainteresowana, powinna móc zapoznać się z treścią polityki. Aby spełnić to wymaganie polityka jest zwyczaj umieszczana w widocznym miejscu firmy oraz na stronie internetowej. Co ciekawe nie ma formalnego obowiązku umieszczania polityki jakości w Księdze Jakości, chociaż  bardzo często jest ona tam opisywana.

Komunikowanie polityki pracownikom odbywa się zwykle podczas szkoleń wewnętrznych dotyczących systemu zarządzania jakością. Należy pamiętać, że cele zakomunikowania polityki pracownikom jest przekazanie im informacji o podstawach działania organizacji. Pracownik powinien wiedzieć, jakie zobowiązania wynikają z polityki firmy oraz powinien umieć odnieść zapisy zawarte w polityce do swojej pracy.

 

Nadzór nad polityką jakości

Politykę jakości jak każdy inny dokument systemu należy okresowo przeglądać i w razie konieczności aktualizować. Czasookres przeglądów polityki może być identyczny, jak w przypadku pozostałej dokumentacji ISO. Zmian dokonujemy wtedy, gdy zmienia się profil działalności firmy lub wizja rozwoju firmy mająca wpływ na zmianę zobowiązań zawartych w polityce.

 

Więcej na temat jakości:

Znak CE, certyfikat CE, deklaracja zgodności - wybierz interesującą Cię kategorię:

start-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

- samodzielnego spełnienia wymagań dyrektyw przewidujących oznakowanie CE

- wymagań dyrektyw: MD 2006/42/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, TOYS 2009/48/WE, CPR 305/2011, PPE 2016/425.