ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W ISO 9001

 

Zasoby ISO 9001

Zapewnienie odpowiednich zasobów jest niezbędne w celu utrzymania systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001. W rozdziale 6 norma podaje wytyczne w zakresie zarządzania zasobami zwracając uwagę na trzy podstawowe rodzaje zasobów. Najważniejszym celem utrzymania zasobów w firmie jest zapewnienie, że są one wystarczające do utrzymania zgodności z polityką i celami systemu zarządzania jakością.

 

 

Rodzaje zasobów w ISO 9001

Zapewnienie zasobów niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu zarządzania jakością jest obowiązkiem najwyższego kierownictwa organizacji. Zasoby w rozumieniu normy ISO 9001 obejmują trzy elementy:

 

  • zasoby ludzkie,
  • infrastruktura,
  • środowisko pracy.

 

 

Zasoby ludzkie - ISO 9001

Zasoby ludzkie to personel wraz z kompetencjami niezbędnymi do wykonywania określonego rodzaju zadań. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy należy określić wymagane kompetencje personelu zatrudnionego w firmie, a tak gdzie to konieczne zapewnić system szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Należy także zadbać, aby personel był świadomy istotności swojej pracy w osiąganiu celów jakościowych przyjętych w systemie zarządzania jakością. Nieodłączną częścią zarządzania kompetencjami personelu są szkolenia, o których pisano w artykule dotyczącym zarządzaniem kadrami w ISO 9001.

 

Infrastruktura - ISO 9001

Infrastruktura zgodnie z normą ISO 9001 obejmuje budynki, w których wykonywana jest praca, wyposażenie procesów (park maszynowy, dokumentacja i oprogramowanie) oraz usługi pomocnicze na przykład w zakresie transportu lub systemów informatycznych. Obowiązkiem organizacji jest utrzymywanie infrastruktury w stanie pozwalającym na jak najlepszą realizację wyrobu lub usług, które są przedmiotem działania organizacji. Aby spełnić to wymaganie normy firma powinna przede wszystkim zadbać o inwentaryzację infrastruktury oraz określenie jej właściciela, aby było jasne, kto odpowiada za jej użytkowanie i stan. Należy określić, które z elementów infrastruktury podlegają cyklicznym przeglądom i jak często takie przeglądy należy wykonywać. Przeglądy powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności, a często również uprawnienia do wykonywania danych czynności. W przypadku wykrycia wad uniemożliwiających właściwe i bezpieczne wykorzystanie sprzętu w procesie produkcyjnym powinna istnieć procedura czytelnego oznaczania sprzętu wyłączonego z użytkowania i poddawania go naprawie bądź utylizacji. Trzeba pamiętać, że każde urządzenie dopuszczone do użytkowania w zakładzie pracy powinno spełniać wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa (oznakowanie CE maszyn i urządzeń), a także powinno spełniać wymagania ergonomii pracy na danym stanowisku. Dokumentacja potwierdzająca sprawność infrastruktury, w tym wykonane przeglądy musi być dostępna i łatwa do odnalezienia w firmie.

 

Środowisko pracy - ISO 9001

Środowisko pracy, o którym wspomina standard ISO 9001 w rozdziale 6.4. dotyczy warunków, w jakich wykonywana jest praca. Termin ten należy rozumieć nieco szerzej niż potocznie przyjęte warunki pracy optymalne z punktu widzenia pracującego w nich pracownika. W normie ISO 9001 pod pojęciem właściwego środowiska pracy rozumiemy taki zespół czynników środowiskowych, które są najkorzystniejsze pod kątem prawidłowego wytworzenia wyrobu. Niektóre typy produktów wymagają specyficznego środowiska pracy. Z tego powodu będzie ono zupełnie inne w pracowni mikrobiologicznej i w zakładzie obróbki metali. Rolą najwyższego kierownictwa jest przede wszystkim warunków, w jakich powinna być prowadzona praca, a następnie zapewnienie tych warunków. Dowodami na spełnienie tych wytycznych będą pomiary środowiskowe prowadzone pod kątem bezpieczeństwa ludzi (np. oświetlenie stanowiska pracy), jak i pod kątem wyrobu (np. wilgotność w zakładzie produkcji gipsowych krasnali ogrodowych). W działalności wymagającej utrzymania stałych warunków środowiskowych wymagane będzie wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zachowanie stałości środowiska oraz systemu monitoringu warunków.

 

Więcej na temat jakości:

Znak CE, certyfikat CE, deklaracja zgodności - wybierz interesującą Cię kategorię:

start-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

- samodzielnego spełnienia wymagań dyrektyw przewidujących oznakowanie CE

- wymagań dyrektyw: MD 2006/42/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, TOYS 2009/48/WE, CPR 305/2011, PPE 2016/425.