Brak wydarzeń

 PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA W ISO 9001

 

 

Przegląd zarządzania

Przegląd zarządzania opisany w rozdziale 5.6 normy ISO 9001:2008 jest spotkaniem najwyższego kierownictwa poświęconym wyciągnięciu wniosków z bieżącego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Przegląd zarządzania ma służyć wypracowaniu rozwiązań umożliwiających doskonalenie systemu zarządzania oraz poprawie procesów przebiegających w firmie.

 

 

Dane wejściowe do przeglądu zgodnie z ISO 9001

Standard ISO 9001 dokładnie podaje zagadnienia, jakie podlegają przeglądowi. Należą do nich:

 

  • wyniki audytów - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, gdyż określają one stopień zgodności systemu z wymaganiami odniesienia, a także skuteczność przyjętych w systemie rozwiązań zmierzających do zapewnienia efektywności podejmowanych procesów,
  • informacje zwrotne od klientów - dotyczy ona reklamacji oraz ścieżki postępowania reklamacyjnego, a także badania satysfakcji klienta, które organizacja powinna prowadzić niezależnie od zgłaszanych przez klientów reklamacji. Wynikiem analizy informacji od klientów powinny wytyczne do lepszego spełniania oczekiwań klientów, które można zastosować w organizacji uwzględniając potrzebne do tego zasoby,
  • funkcjonowanie procesów i zgodności wyrobu - dane z monitorowania procesów, w tym szczególnie osiągnięte wartości wskaźników określających procesy, jak również informacje o poziomie zgodności wyrobów są podstawą do oceny przebiegu procesów oraz ich skuteczności w spełnieniu stawianych im wymagań,
  • status działań zapobiegawczych i korygujących - podczas przeglądu zarządzania należy ocenić proces podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych poprzez analizę wniosków dotyczących wykrytych w systemie niezgodności oraz sposobach, i skutkach ich usuwania,
  • działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania - należą do nich wszystkie możliwości poprawy systemu jakości, które sformułowano podczas poprzedniego przeglądu zarządzania. Działania te mogły dotyczyć funkcjonowania całej organizacji (np. wdrożenie systemu elektronicznego obiegu informacji) lub poszczególnych stanowisk (np. zakupu nowej maszyny do pakowania wyrobów,
  • zmiany, które mogły wpływać na system zarządzania jakością - należą do nich miedzy innymi zmiany w otoczeniu prawnym organizacji, a także zmiany na rynku, wśród konkurencji i dostawców. Również zmiany wewnętrzne związane z fluktuacją kadry, uruchomieniem nowej linii produkcyjnej lub nowego zakresu usług powinny być omawiane na przeglądzie zarządzania,
  • zalecenia dotyczące doskonalenia - mogą obejmować wnioski pracowników, dostawców lub innych jednostek zaangażowanych w funkcjonowanie systemu (np. audytorów z jednostek certyfikujących).

 

Poza wymienionymi wyżej elementami norma ISO 9001 wymaga również, aby przeglądem objąć potrzebę zmian w systemie zarządzania jakością, łącznie z polityką jakości i celami dotyczącymi jakości. W praktyce przegląd zarządzania jest tym momentem, kiedy dochodzi do weryfikacji wcześniej ustalonych celów jakości i do określenia nowych, na kolejny okres funkcjonowania systemu.

 

Częstość przeglądu zarządzania zależy od specyfiki funkcjonowania organizacji, jednak zwykle wykonuje się go przynajmniej raz w roku.

 

 

 

Więcej na temat systemu jakości: