Brak wydarzeń

ISO 9001:2015 - główne zmiany w normie

 ISO 9001:2015 - ZMIANY W NORMIE

pdca

Normy ISO są zmieniane w celu zapewnienia aktualności wymagań stawianych organizacjom oraz w celu dostosowania ich do faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw. Nowelizacja normy ISO 9001 w 2008 roku nie przyniosła wiele zmian, miała raczej charakter drobnej korekty niektórych pojęć i definicji, bez większej ingerencji w treść wydania z 2000 r. Inaczej ma być z nową wersją ISO 9001:2015. Zmianie ulegną: struktury normy, terminologia, wymagania dotyczące dokumentacji czy podejścia procesowego do systemu. 

 

PROJEKT ZMIAN - PORÓWNANIE BUDOWY

 

ISO 9001:2008   ISO 9001:2015

4. System Zarządzania Jakością.

 • Przedstawienie wymagań ogólnych oraz wymagań dot. dokumentacji
 

4. Kontekst organizacji.

 • Zrozumienie kontekstu organizacji oraz oczekiwań stron.
 • Określenie zakresu systemu.
 • Podejście procesowe

5. Odpowiedzialność kierownictwa.

 • Zaangażowanie kierownictwa.
 • Orientacja na Klienta
 • Polityka Jakości, planowanie systemu.
 • Odpowiedzialność i uprawnienia.
 • Przegląd zarządzania
 

5. Przywództwo.

 • Zaangażowanie kierownictwa poprzez zintegrowanie systemu z celami organizacji.
 • Podejście procesowe i ciągłe doskonalenie.
 • Wsparcie osób odpowiedzialnych za SZJ, zamiast formalnego wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za SZJ.
 • Role, odpowiedzialność i uprawnienia

6. Zarządzanie zasobami. Wymagania dot.

 • Kompetencji personelu, środowiska pracy oraz infrastruktury.
 

6. Planowanie.

 • Określenie możliwego ryzyka w celu jego wyeliminowania i doskonalenia organizacji.
 • Ustalenie celów oraz planu działania organizacji zgodnie z SZJ.
7. Realizacja wyrobu   7. Wsparcie
8. Pomiary, analiza, doskonalenie   8. Planowanie operacyjne i kontrola
9. ---   9. Ocena wyników
10. ---   10. Doskonalenie

 

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Treść nowej normy wskazuje na swobodniejsze podejście do kwestii dokumentowania systemu zarządzania. Do tej pory organizacja miała obowiązek udokumentowania księgi jakości, sześciu procedur systemowych oraz szeregu zapisów świadczących o tym, że system funkcjonuje prawidłowo. Natomiast zgodnie z nowym wydaniem zakres i forma dokumentacji będzie zależała tylko od woli i potrzeb organizacji. Wprowadzana w ten sposób zmiana wydaje się dobra z punktu widzenia możliwości dostosowania zapisów normy do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa. Jednak z drugiej strony może to stwarzać problemy podczas audytów certyfikujących. Do tej pory audytor miał jasne wytyczne, na jakich dokumentach i zapisach opierać się podczas audytu. W „nowym” systemie to organizacja będzie musiała umieć udowodnić audytorowi, że utrzymywana przez nią dokumentacja jest wystarczająca do zapewnienia zgodności z normą ISO 9001:2015.

 

PEŁNOMOCNIK DS SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015

Inną, wydawałoby się spektakularną, zmianą jest brak obowiązku powołania Przedstawiciela Kierownictwa, czyli Pełnomocnika ISO. Norma wskazuje, że odpowiedzialność za system powinna być rozdysponowana pomiędzy różnymi organami wewnętrznymi, a nie skupiona wokół jednej osoby. Ta zmiana również powinna być dobra, gdyż jak pokazuje praktyka, w wielu przedsiębiorstwach Pełnomocnik był jedyną osobą, która posiadała wiedzę o ISO i która jako jedyna utrzymywała system (albo raczej starała się to robić..). Niemniej jednak, jeśli w obecnej chwili firma posiadająca system ma wyznaczonego Pełnomocnika to prawdopodobnie pozostanie on osobą wyznaczoną do dopilnowania działania systemu, czyli rewolucji w firmie nie będzie. Jedyne co należy zrobić, to przenieść część obowiązków, związanych z bieżącym utrzymaniem systemu z Pełnomocnika na inne osoby w organizacji, np. na kierownictwo operacyjne.

 

PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU ZAMIAST DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH

Trzecią najważniejszą zmianą w normie ma być zastąpienie działań zapobiegawczych podejściem opartym na ryzyku. Dotychczas wymaganie dotyczące działań zapobiegawczych nastręczał problemów z identyfikacją potencjalnych niezgodności i zapisywaniem związanych z nimi działań. Choć takie potencjalne niezgodności występując w każdej firmie, mało która odwzorowuje je w swojej dokumentacji. Nowe podejście, oparte na ryzyku, zakłada analizę zagrożeń i szans, które występują w codziennej działalności firmy oraz nakazuje uwzględnianie ich podczas podejmowania decyzji biznesowych. Ponadto norma nie wymaga obligatoryjnie, żeby taka analiza była dokumentowana. Jedynie od firmy będzie zależało, czy analiza i wynikające z niej decyzje będą w jakiś sposób zapisywane. A więc podejście oparte na ryzyku jest urealnieniem wymagań normy dotyczących postępowania z potencjalnymi zagrożeniami dla rozwoju firmy.

 

KIEDY NOWA NORMA ISO 9001:2015 WEJDZIE W ŻYCIE? 

Nowe wydanie normy ma na celu ułatwić korzystanie przedsiębiorcom ze standardu ISO 9001 oraz sprawić, iż stanie się on bardziej użyteczny w stosunku do bieżących potrzeb i praktyk stosowanych w biznesie. Wydanie oficjalnej wersji ISO 9001:2015 planowane jest we wrześniu 2015 r. zastąpi ona dotychczasową wersję ISO 9001:2008. Organizacje posiadające certyfikat ISO 9001 będą objęte 3-letnim okresem przejściowym, licząc od dnia publikacji nowej wersji normy. W tym czasie obowiązkowa jest migracja systemu z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015. Organizacje już teraz mogą podejmować działania, które ułatwią przeprowadzenie zmian po wprowadzeniu nowej wersji normy. Zapraszamy na szkolenie dla Pełnomocników i Audytorów Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością, na którym omawiamy planowane zmiany w normie 2009:2015.

 

Więcej na ten temat: