Brak wydarzeń

POLSKIE WYDANIE NORMY ISO 9001:2015

Jest już polskie wydanie normy ISO 9001:2015. W dniu 06.07.2016 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania. Normę można już kupić przez stronę PKN: www.sklep.pkn.pl Dzięki niej, wszystkie organizacje, które posiadały wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością, zgodnie z poprzednim standardem – PN-EN ISO 9001:2009, mogą teraz zapoznać się z nowymi wymaganiami w języku polskim oraz dostosować do nich swój system.

 

JAKIE ZMIANY WPROWADZA NOWA NORMA ISO 9001:2015?


Nowa norma różni się od swojej poprzedniczki w kilku istotnych kwestiach.

 

  • Struktura normy

Polska norma PN-EN ISO 9001:2015, podobnie jak jej międzynarodowy odpowiednik posiada strukturę dziesięciorozdziałową. W poprzednim wydaniu zawarte było jedynie 8 rozdziałów.

 

  • Terminologia

Standard jakości w swym nowym wydaniu wprowadza zmiany w terminologii. Zakres zmian obejmuje:

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
Wyroby Wyroby i usługi
Dokumenty, zapisy, księga jakości Udokumentowana informacja
Środowisko pracy Środowisko prowadzenia procesów
Zakupy Produkty i usługi dostawców zewnętrznych
Dostawca Zewnętrzny dostawca

 

Dodatkowo, w normie ISO 9001:2015 nie pojawiają się występujące dotychczas: „przedstawiciel kierownictwa” oraz „wyłączenia”.

 

  • Kontekst i strony zainteresowane

Kontekst to otoczenie, w którym prowadzona jest działalność biznesowa. Na niego mogą składać się elementy zewnętrzne i wewnętrzne. Przykładem zewnętrznego elementu będzie gospodarka, uwarunkowania społeczne, przepisy prawne. Natomiast wewnętrzne kwestie to posiadane zasoby, struktura organizacyjne itp. Organizacja musi mieć świadomość, w jakim kontekście funkcjonuje, aby móc świadomie korzystać z szans jakie daje i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie. Ponadto norma jakości ISO 9001:2015 wymaga, aby organizacja zdawała sobie sprawę ze stron zainteresowanych, które mają na nią wpływ i na które ona ma wpływ. Oczekiwania i potrzeby tych stron powinny być znane i uwzględniane podczas planowania i prowadzenia biznesu.

 

  • Pełnomocnik ds. systemu jakości według nowej normy

Nowa norma nie wymaga już, aby kierownictwo organizacji wytypowało jedną osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. Jednak obowiązki, które były cedowane na tą osobę nie zniknęły. Zatem zmiana w punkcie „Role, odpowiedzialności i uprawnienia” ma za zadanie zdjęcie ciężaru odpowiedzialności za system jakości w firmie i uczynienie odpowiedzialnymi za niego wszystkich, którzy w nim uczestniczą.

 

  • Podejście oparte na ryzyku i szansach po zmienie normy ISO 9001

Obowiązek określenia ryzyka dla prowadzenia firmy oraz możliwych szans rozwoju świadczy o dostosowaniu treści standardu ISO 9001 do faktycznego sposobu prowadzenia biznesu. Urealnia go. Norma nakazuje, aby firma była świadoma, jakie ryzyka płynące z otoczenia firmy lub z jej wnętrza, mogą zaburzyć funkcjonowanie procesów w organizacji. Identyfikacja i ocena takiego ryzyka jest punktem wyjścia do podejmowania działań zapobiegających potencjalnym skutkom ryzyka, a więc chroniących organizację. Jest to bardzo istotna zmiana w normie, jednak nie jest niczym nowym dla osób zarządzających firmą. Wystarczy sobie tylko uświadomić, jak zarządzanie ryzykiem zachodzi w naszej organizacji. Podobnie jest z szansami. Norma wymaga, aby organizacja identyfikowała szanse, które mogą pomóc w jej rozwoju i starała się wykorzystywać je. Co ciekawe, ani w przypadku ryzyk ani szans norma nie nakłada obowiązków dokumentacyjnych. Jednak pamiętać należy, że podczas przeglądu zarządzania jest konieczność omówienia skuteczności działań, które zostały podjęte w związku z ryzykami i szansami. Dlatego też warto zastanowić się, jak będą gromadzone informacje na ten temat.

 

  • Udokumentowana informacja

Norma ISO 9001:2015 zdjęła z organizacji obowiązek dokumentowania księgi jakości (taka fraza w ogóle nie pojawia się w normie) oraz dokumentowania procedur tzw. systemowych, do których należały: zarządzanie dokumentacją, zarządzanie zapisami, audyty wewnętrzne, działania korygujące i działania zapobiegawcze. Względem procedur twórcy normy ISO 9001:2015 przyjęli dość elastyczne podejście: organizacja powinna sama określić które procedury (lub mówiąc ogólniej – jaka udokumentowana informacja), jest potrzebna, aby procesy przebiegały tak, jak zostały zaplanowane. Być może będzie to wynikać z przeprowadzonej przez firmę analizy ryzyka.

 

  • Działania zapobiegawcze w ISO 9001

Działania zapobiegawcze zostały usunięte z normy ISO 9001. Zamiast nich wprowadzono podejście oparte na ryzyku. Bez zmian pozostają natomiast postępowanie w ramach działań korygujących, które obejmuje analizę przyczyn zauważanych niezgodności, ocenę możliwości podjęcia działań korygujących, wdrożenie tych działań, jeśli są możliwe, ocenę skuteczności działań korygujących oraz udokumentowanie przeprowadzonego postępowania. Nie jest jednak wymagane dokumentowanie procedury działań korygujących.

 

OKRES PRZEJŚCIOWY W ISO 9001

Nowa norma ISO 9001:2015 zaczęła obowiązywać we wrześniu 2015 roku. Każda organizacja, która chce dostosować się do jej wymagań ma do dyspozycji trzyletni okres przejściowy, który trwa do 2018 r. Po tym okresie, wszystkie certyfikaty wydane na zgodność ze standardem ISO 9001:2008 lub PN-EN ISO 9001:2009 stracą ważność.

 

JAK DOSTOSOWAĆ FIRMĘ DO ISO 9001:2015

Aby dostosować firmę do wymagań nowej normy należy podjąć szereg działań. Powinny one dotyczyć między innymi aktualizacji dokumentacji, przeszkolenia pracowników, przeprowadzenia audytów wewnętrznych oraz przeglądu zarządzania. Możemy pomóc Państwu przejść bezboleśnie przez proces dostosowawczy i zakończyć go pozytywą certyfikacją na zgodność z ISO 9001:2015. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

 

Więcej na ten temat: