Brak wydarzeń

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 14001:2015

 

system środowiskowy

Norma ISO 14001, podobnie jak inne normy wydane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, propaguje podejście procesowe. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, a jednocześnie całą strukturę normy ISO 14001 można opisać w kilku punktach:

 

  1. Norma ISo 14001 wskazuje, że punktem wyjścia jest określenie kontekstu organizacji, czyli otoczenia biznesowego organizacji.
  2. Znając kontekst, organizacja będzie w stanie określić zakres swojego systemu oraz politykę środowiskową.
  3. Polityka środowiskowa to ogół zamierzeń, jakie organizacja chce poczynić w sprawie środowiska, kierunek jaki obiera w swej działalności środowiskowej. Polityka jest więc główną deklaracją systemu i najważniejszym dokumentem w systemie zarządzania środowiskowego.
  4. W ramach planowania systemu ISO 14001 wskazuje na konieczność identyfikacji aspektów środowiskowych oraz wymagań prawnych. Każda organizacja może mieć wiele aspektów środowiskowych, a także podlegać pod wiele wymagań prawnych i innych. Ich dobra identyfikacja stanowi podstawę do dalszego działania.
  5. Po ustaleniu aspektów i obowiązujących przepisów należy określic cele, zadania i programy środowiskowe. One będą realizowane podczas normalnego działania organizacji. 
  6. Gdy cele zostaną ustalone można przystąpić do wprowadzenia w życie zadań i programów poprzez:

- określenie ról, odpowiedzialności i uprawnień personelu w ramach systemu,

- podniesienie świadomości środowiskowej personelu i kooperantów,

- ustalenie sposobów komunikacji wewnętrznej i ze stronami zewnętrznymi,

- zarządzanie udokumentowaną informacją,

- wprowadzenie procedur operacyjnych w celu kontrolowania znaczących aspektów środowiskowych,

- określenie zagrożeń, środków prewencji i sposobów reagowania na awarie.

 1. Kolejnym etapem jest wdrożenie wymagań dotyczących monitorowania systemu środowiskowego. Norma ISO 14001 nakazuje monitorowanie i pomiary aspektów środowiskowych. Wymaga, aby okresowo sprawdzać aktualność przepisów prawnych i stopień ich spełnienia w organizacji.
 2. Elementem monitorowania całego systemu jest też prowadzenie audytów wewnętrznych i wdrożenie procedur postępowania z niezgodnościami.
 3. Ostatnim elementem całego procesu wdrożenia, a także niejako podsumowaniem systemu jest dokonywanie przez kierownictwo w zaplanowanych odstępach czasu przeglądów systemu. Przegląd ma służyć stwierdzeniu na ile organizacja spełnia przyjęte cele środowiskowe oraz jakie są możliwości doskonalenia systemu.

Po zastosowaniu przedstawionej ścieżki postępowania i sumiennym wypełnieniu wszystkich zaleceń normy ISO 14001:2015 można powiedzieć, że organizacja wdrożyła system zarządzania środowiskowego.