Brak wydarzeń

maszyna

OZNAKOWANIE MASZYNY ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2006/42/WE

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE określa, jakie informacje producent musi umieścić na maszynach. Oprócz znaku CE i znaku ATEX (umieszczanego na maszynie w niektórych przypadkach) dyrektywa nie narzuca żadnych wzorów oznakowania. Jednak wszystkie znaki i informacje znajdujące się na maszynie muszą spełniać pewne kryteria. W niniejszym artykule przedstawię wymagania z dyrektywy maszynowej dotyczące oznakowania i danych znajdujących się na maszynach.

 

Widoczność oznaczeń na maszynie

Wymaganie z dyrektywy maszynowej mówi, że oznakowanie musi być widoczne, czytelne i trwałe. Oznacza to że musi ono być umieszczone na maszynie tam, gdzie jest widoczne w normalnych warunkach pracy i nie jest zakryte różnymi częściami maszyny. Należy użyć czcionki, która będzie wystarczająco duża do łatwego odczytania. Ponadto oznakowanie umieszczone na maszynie nie może ulec zniszczeniu w ciągu całego okresu eksploatacji maszyny. Można to zapewnić przez wygrawerowanie informacji na maszynie. Oznakowanie CE i inne ważne informacje na maszynie muszą być podane w języku polskim, aby były zrozumiałe dla użytkownika maszyny.
Wyroby zbyt małe, aby można było umieścić na nich wymagane informacje, mogą być oznakowane za pomocą trwale przymocowanej etykiecie do wyrobu.

 

Firma i pełny adres producenta, a w stosownych przypadkach upoważniony przedstawiciel producenta.

Informacja ta ma zapewnić użytkownikowi możliwości skontaktowania się z producentem w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Termin „firma” mówi o nazwie, pod jaką dane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane, zaś „pełny adres” oznacza adres pocztowy umożliwiający dotarcie wysłanego listu do producenta. Adres e-mail lub strony internetowej producenta nie jest obowiązkowy, ale dodanie ich może być przydatne.
Maszyna musi także posiadać oznaczenie firmy oraz pełny adres upoważnionego przedstawiciela producenta z siedzibą w UE. Wymaganie to stosuje się w przypadkach, w których producent pochodzący spoza terenu Unii Europejskiej upoważnił swojego przedstawiciela mającego siedzibę w UE do reprezentowania go w sprawach bezpieczeństwa maszyn.

 

Określenie maszyny - nazwa i model

Producent dokonując oceny zgodności i nadając znak CE musi określić, jakiej maszyny on dotyczy. „Określenie maszyny” odnosi się do przyjętej zwyczajowo nazwy kategorii maszyny, do której należy konkretny model maszyny (np. pilarka do drewna, młot pneumatyczny). W przypadku, gdy uwzględnienie w oznakowaniu wyraźnego określenia maszyny nie jest możliwe, np. w przypadku zbyt małej maszyny, określenie to można podać w formie kodu. Taki kod musi zostać wyjaśniony w instrukcji dostarczonej wraz z maszyną.

 

Oznakowanie CE na maszynie

Znak CE musi być zgodny z załącznikiem III do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Musi on być umieszczony blisko nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, przy użyciu takiej samej techniki (np. poprzez grawerowanie).

 

 

Określenie serii lub typu maszyny zgodnie z 2006/42/WE

Oznakowanie serią lub typem obejmuje nazwę, kod lub numer nadany przez producenta modelowi danej maszyny, którą poddano procedurze oceny zgodności i nadawania oznaczenia CE.

 

Numer seryjny

Numer seryjny jest kolejną daną identyfikacyjną maszyny, ważną z punktu widzenia dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Numer seryjny ma służyć do zidentyfikowaniu konkretnej maszyny, która należy do określonej serii lub typu. Dyrektywa maszynowa nie wymaga, aby na maszynie widniał numer seryjny, jednakże w przypadku, kiedy producent nadał maszynie numer seryjny, musi on być w jej oznakowaniu po określeniu serii lub typu. 

 

Rok wykonania maszyny

Rok wykonania maszyny określa się jako rok, w którym zakończono proces produkcji. Maszyna, której montaż odbywa się w zakładzie producenta, proces produkcji uznaje się za zakończony najpóźniej w momencie, gdy maszyna opuszcza zakład produkcyjny producenta i ma zostać przekazana importerowi, dystrybutorowi lub użytkownikowi. W przypadku maszyn montowanych ostatecznie dopiero u użytkownika, proces produkcji można uznać za zakończony w chwili zakończenia montażu maszyny na miejscu i jej gotowości do oddania do użytku. A jeśli maszyna wyprodukowana jest przez użytkownika na użytek własny, to proces produkcji można uznać za zakończony w chwili, gdy maszyna jest gotowa do oddania do użytku.  

 

Podsumowanie

Przedstawione powyżej informacje są jedynie podstawowymi wymaganiami. Oprócz tych wymagań dyrektywa 2006/42/WE określa dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania maszyn samojezdnych, łańcuchów, lin i pasów, osprzętu do podnoszenia i maszyn podnoszących oraz maszyn przeznaczonych do podnoszenia osób, ale jest to temat już na osoby artykuł.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.