Brak wydarzeń

 WYMAGANIA DYREKTYWY 2011/65/EU - RoHS 2

komputer 

W poprzednim artykule dotyczącym dyrektywy RoHS 2 został opisany jej zakres (URZĄDZENIA W ROHS 2 i ZNAK CE). Producent po stwierdzeniu, że jego produkt podlega pod dyrektywę 2011/65/EU - RoHS 2 powinien spełnić wszystkie jej wymagania. Aby tego dokonać musi zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnić zawarte w nim wymogi. W dalszej części artykułu zostały przedstawione w skrócie wymagania zawarte w powyższym rozporządzeniu.

 

 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Nawet niewielka ilość metali ciężkich, np. ołowiu, kadmu, rtęci, a także niektórych związków organicznych (PPB) może wpływać negatywnie na organizm człowieka. Metale ciężkie kumulując się w najważniejszych organach naszego ciała, takich jak mózg czy nerki powodują ich zniszczenie. Ograniczenie użycia niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które jest wprowadzone dyrektywą RoHS 2 ma więc na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska. Dyrektywa 2011/65/EU mówi o tym, że urządzenia spełniające definicje sprzętu EEE (artykuł o zakresie dyrektywy RoHS 2) oraz ich komponenty należące do jednej z grup wymienionych w dyrektywie 2011/65/EU nie mogą zawierać określonych pierwiastków i związków w ilości większej niż 0,1% swojej masy (procent masy tzw. materiału jednorodnego):

 • Pb – ołów (max 0,1% wagi materiału jednorodnego);
 • Hg - rtęć (max 0,1% wagi materiału);
 • Cd - kadm (max 0,01% wagi materiału);
 • Cr(VI) - chrom sześciowartościowy (max 0,1% wagi materiału);
 • PBB - polibromowane bifenyle (max 0,1% wagi materiału);
 • PBDE - polibromowane etery difenylowe (max 0,1% wagi materiału).

W przyszłości lista materiałów szkodliwych będzie powiększana, gdyż badania w zakresie bezpieczeństwa dają nam coraz większą wiedzę o negatywnym wpływie używanych przez człowieka substancji i materiałów. Wprowadzanie do obrotu nowych substancji mających zastąpić dotychczas stosowane substancje również może przyczynić się do rozszerzana listy.

 

OCENA ZGODNOŚCI I ZNAK CE

Producent wytwarzający wyroby elektryczne i elektroniczne, które podlegają pod dyrektywę RoHS 2 musi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu spełnić szereg wymagań dotyczących oceny zgodności. Najważniejsze obowiązki producenta to:

 • Sporządzić dokumentację techniczną, a także przechowywać ją przez 10 lat;
 • Przeprowadzić ocenę zgodności na podstawie procedury wewnętrznej kontroli produkcji zgodnie z modułem A (768/2008/WE);
 • Sporządzić deklarację zgodności;
 • Umieścić znaku CE na urządzeniu;
 • Prowadzić ewidencji sprzętu niezgodnego z RoHS 2;
 • Zapewnić procedury na zgodność serii;
 • Nadać urządzeniu nazwę typu, numer partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację.

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RoHS 2

Producent ma obowiązek sporządzenia dokumentacji technicznej, która umożliwia ocenę produktu pod względem jego zgodności z poszczególnymi wymaganiami dyrektywy RoHS 2. Dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

 • Ogólny opis wyrobu;
 • Wszelkie projekty i rysunki dotyczące produkcji oraz schematy elementów, podzespołów, obwodów itd.,
 • Opisy i wyjaśnienia, niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania produktu,
 • Wykaz norm zharmonizowanych, lub innych specyfikacji technicznych, zastosowanych w całości lub częściowo;
 • Wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań, itp.,
 • Sprawozdania z badań.

 

OBOWIĄZKI IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WG 2011/65/WE

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu i nadania na niego oznaczenia CE spoczywa na producencie. Jednak oprócz niego również inni uczestnicy łańcucha sprzedaży mają swoje obowiązki pod kątem CE. Importer, który wprowadza produkt, musi upewnić się i zagwarantować przed dystrybutorami i klientami, że producent przeprowadził procedurę oceny zgodności, sporządził prawidłowo dokumentację techniczną oraz umieścił znak CE na urządzeniu. Powinien on prowadzić ewidencję sprzętu niezgodnego z RoHS2 oraz przechowywać kopię deklaracji zgodności przez 10 lat.

Dystrybutor ma za zadanie upewnić się, że sprzęt udostępniany przez niego na rynku jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami dyrektywy RoHS 2, a w szczególności że na urządzeniu znajduje się oznakowanie CE. Wymagane jest także dołączenie do wyrobu dokumentów związanych z użytkowaniem i bezpieczeństwem togo wyrobu. Dokumenty powinny być przygotowane w języku zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników. Ponadto dystrybutor powinien poinformować organy kontroli w przypadku, kiedy gdy sądzi, że sprzęt jest niezgodny z RoHS2.

 

PODSUMOWANIE

Podsumowując należy zauważyć, że dyrektywa 2011/65/EU nakłada na producenta wiele obowiązków przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Sporządzenie dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności i oznakowanie urządzenia znakiem CE może zająć producentowi dużo czasu oraz może być związane z kosztami. Jednak należy pamiętać, że wszystkie ograniczanie w dyrektywie RoHS 2 są wprowadzane z myślą o zdrowiu naszym i przyszłych pokoleń.

 

Więcej na temat RoHS 2:

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.