Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!
Brak wydarzeń

 NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

 

Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w  życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88/5 z 04.04.2011).

Podstawowe regulacje ustalające nowe, zmienione zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i ich udostępniania na rynku unijnym będą stosowane od dnia 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 68 rozporządzenie Nr 305/2011.

Rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku (UE) wyrobów budowlanych poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania ich właściwości użytkowych oraz zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.