Brak wydarzeń

 KONIEC OKRESU PRZEJŚCIOWEGO DLA DYREKTYWY TOYS

 

W dniu 20. lipca 2013 wchodzą w życie przepisy trzeciej części załącznika II Dyrektywy TOYS (2009/48/WE) dotyczące substancji chemicznych zawartych w zabawkach. Od tego dnia producenci zabawek muszą odnosić się w ocenie bezpieczeństwa swoich zabawek do zmienionych limitów zawartości pierwiastków ciężkich. Muszą także wziąć pod uwagę wymagania dodatkowych aktów prawnych związanych z chemią, na które powołuje się Dyrektywa TSD (Toys Safety Directive). Do aktów tych należą m.in.:

 

  • Rozporządzenie REACH - Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późniejszymi zmianami,
  • Rozporządzenie CLP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Obowiązujące od połowy lipca przepisy określają listę związków zapachowych, których stosowanie w zabawkach jest zabronione, a także podają substancje, o których informacje powinny znaleźć się na opakowaniach zabawek. Przepisy "chemiczne" dotyczą szczególnie (ale nie tylko!) zabawek kosmetycznych, smakowych i zapachowych.

Wykonując usługę doradztwa przy nadawaniu oznakowania CE na zabawki określamy wszystkie wymagania, jakie dotyczą zabawek naszych Klientów, dlatego jeśli potrzebują Państwo pomocy w odniesieniu wymagań prawnych do Państwa wyrobów zapraszamy do kontaktu.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.