piktogram łatwopalne

ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI PO 1 CZERWCA 2015 r.

 

Od 1 czerwca 2015 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia CLP w zakresie znakowania niebezpiecznych mieszanin chemicznych. Oznacza to zmianę przepisów rozporządzenia REACH, a w praktyce powoduje to konieczność aktualizacji kart charakterystyki mieszanin. Użytkownicy „chemii” powinni zorientować się, czy zmiany dotyczą kupowanych przez nich produktów i w razie potrzeby zwrócić się do swoich dostawców o udostępnienie zaktualizowanych kart.

 

 

PIKTOGRAMY WEDŁUG STARYCH PRZEPISÓW

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami obowiązywały następujące piktogramy:

piktogram wybuchowe piktogram utleniające piktogram łatwopalne piktogram toksyczne piktogram drażniące piktogram żrące piktogram niebezpieczne dla środowiska
Wybuchowe (E)  Utleniające (O)  Skrajnie łatwopalne (F+) i Łatwopalne (F)  Silnie toksyczne (T+) i Toksyczne (T)  Szkodliwe (Xn) i Drażniące (Xi) Żrące (C) Niebezpieczne dla środowiska (N i/lub R52, R53, R59)

 

Nie było piktogramów dla następujących rodzajów substancji:

 • Palne (R10)
 • Uczulające (R42 i/lub R43)
 • Rakotwórcze (Karc.) – klasyfikowane do jednej z trzech kategorii (np. Karc. Kat. 3)
 • Mutagenne (Muta.) – klasyfikowane do jednej z trzech kategorii (np. Muta. Kat. 1)
 • Toksyczne dla rozrodczości (Repr.) – klasyfikowane do jednej z trzech kategorii (np. Repr. Kat. 2)

 

PIKTOGRAMY PO ZMIANACH 1 CZERWCA 2015 r. 

Po wejściu w życie przepisów rozporządzenia 1272/2008 (CLP) piktogramy od 1 czerwca 2015 r. obowiązują piktogramy:

Piktogram GHS01: Piktogram GHS02: Piktogram GHS03: Piktogram GHS04: Piktogram GHS05:
piktogram wybuchowe piktogram łatwopalne piktogram utleniające piktogram gazy piktogram żrące
 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B 
 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Aerozole łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F 
 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 
 • Gazy pod ciśnieniem:
  • Gazy sprężone;
  • Gazy skroplone;
  • Gazy skroplone schłodzone;
  • Gazy rozpuszczone 
 • Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
 • Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

 

Piktogram GHS06: Piktogram GHS07: Piktogram GHS08: Piktogram GHS09:
piktogram szkielet piktogram niebezpieczeństwo piktogram człowiek piktogram środowisko
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
 • Działanie drażniące na drogi oddechowe
 • Skutek narkotyczny
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
 • Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
 • Zagrożenie ostre, kategoria 1
 • Zagrożenie przewlekłe, kategorie 1, 2

 

Obecnie nie ma piktogramów dla następujących klas i kategorii zagrożeń:

 •  Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategorie 3, 4
 •  Materiały wybuchowe z podklasy 1.5
 •  Materiały wybuchowe z podklasy 1.6
 •  Gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 2
 •  Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ G
 •  Nadtlenki organiczne, typ G
 •  Działanie szkodliwe na rozrodczość, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią, dodatkowa klasa zagrożeń

 

ZASADA PIERWSZEŃSTWA

Ponadto, jeśli niebezpieczna substancja lub niebezpieczna mieszanina powodują więcej niż jedno zagrożenia wówczas niekoniecznie muszą posiadać w karcie charakterystyki różne piktogramy. Obowiązuje tzw. zasada pierwszeństwa. Zgodnie z nią:
- jeśli obowiązuje piktogram czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik;
- jeśli obowiązuje piktogram działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, - jeżeli dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę;
- jeśli obowiązuje piktogram zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, jeżeli dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

 

KONSEKWENCJE ZMIAN DLA UŻYTKOWNIKÓW SUBSTANCJI I MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH

Użytkownicy substancji i mieszanin muszą zadbać o to, aby korzystać z aktualnych kart charakterystyki oraz właściwie oznaczonych pojemników z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi. W związku z tym należy dokonać w zakładzie przeglądu posiadanych substancji oraz kart charakterystyki i w razie potrzeby zwrócić się do dostawców o ich aktualizację. Należy również uczulić osoby zajmujące się w firmie zakupami, aby zwracały uwagę dostawcom na zmiany, tak aby przez przypadek nie kupić niewłaściwie oznakowanych związków.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.