meble bez ce

WYROBY NIE PODLEGAJĄCE OZNAKOWANIU CE

Oznakowanie CE jest obowiązujące dla bardzo wielu grup wyrobów. Podlegają mu maszyny, zabawki, sprzęty zasilane prądem z sieci, wszystkie urządzenia mogące wytwarzać zakłócenia elektromagnetyczne, a także wyroby medyczne, sprzęt radiowy i inne. Jednak wbrew temu co może się wydawać dużo jest także wyrobów, dla których oznaczenie CE nie jest obowiązkowe. W takich przypadkach nadanie oznakowania CE jest wręcz zakazane.

 

PODSTAWY PRAWNE NADAWANIA OZNACZENIA CE

Wymagania nakazujące (i zakazujące) nadawania znaku CE są ujęte były kiedyś w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). Według niej:


Art. 47a: ”Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu zgodności a nieposiadający takiego oznakowania podlega grzywnie

Art. 47: „Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega takiemu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób podlega grzywnie

Obecnie wyżej przytoczona ustawa została wycofana i zastąpiona ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz 542). Zgodnie z nią:

Art. 89. "Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowemu oznakowaniu metrologicznemu, albo dystrybutor, który udostępnia na rynku taki wyrób, bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł."

Natomiast w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 można przeczytać:

Art. 30: "Oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach."


Grzywny mogą być nakładane przez Inspekcję Handlową, która działa z ramienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zajmuje się kontrolą rynku. Umieszczenie lub nieumieszczenie oznaczenia CE, a także nieodpowiedni wygląd znaku są dla kontrolerów pierwszym sygnałem, że producent wyrobu nie zna lub nie zastosował odpowiednich przepisów prawnych podczas wprowadzania wyrobu na rynek.

Do wyrobów, dla których nie ma obowiązku nadawania znaku CE należą:

 

1. MEBLE BEZ ZNAKU CE

Najbardziej popularną grupą wyrobów niepodlegających oznakowaniu CE są meble. Nie można nadać znaku CE na szafę, półki, krzesła, łóżka, lady sklepowe, regały ani inne elementy wyposażenia domu, biura lub sklepu. Wyjątkiem będą tylko te meble, które zawierają na stałe wbudowane elementy elektryczne (np. oświetlenie) lub inne modyfikacje (np. regał z wbudowanym kominkiem, szafki otwierane na pilota). Takie wyjątkowe meble podlegają pod oznakowanie CE na mocy odpowiednich dyrektyw, np. niskonapięciowej (LVD 2006/95/WE) i o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC 2004/108/WE). Jednak w przeważającej większości meble nie będą posiadały znaku CE i będzie to zgodne z prawem.

 

2. ARTYKUŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ NIE MAJĄ OZNACZENIA CE

Wyroby mające kontakt z żywością też nie podlegają oznakowaniu CE. Znaku tego nie znajdziemy na garnkach, zastawach stołowych, sztućcach, pojemnikach do przechowywania żywności, woreczkach foliowych, miskach itp. Takie wyroby podlegają innym restrykcyjnym przepisom. Głównym z nich jest rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Zgodnie z tym rozporządzeniem na wyrobach do kontaktu z żywnością powinien być umieszczony symbol:

do kontaktu z żywnością

Świadczy on o tym, że do żywności, z którą się zetknie nie przedostaną się żadne związki chemiczne, które mogą zagrozić konsumentowi.

 

3. SPRZĘT SPORTOWY TAKŻE BEZ CE

sprzęt ochronny

Kolejną kategorią wyrobów, których nie znakuje się znakiem CE jest sprzęt sportowy. Nie powinno być znaku CE na rowerach, rolkach, rakietach tenisowych, piłkach, nartach itp. Producenci takiego sprzętu muszą zapewnić jego odpowiednią wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania, jednak jest to związane z ogólnym bezpieczeństwem produktów, a nie z dyrektywami dotyczącymi znaku CE. Jednak już dla wyposażenia dodatkowego, np. kasków, ochraniaczy na kolana, łokcie itp. będzie obowiązywać oznakowanie CE, ponieważ są one traktowane jako sprzęt ochrony indywidualnej, a ten podlega pod dyrektywę o środkach ochrony indywidualnej (PPE 89/686/WE). Wśród sprzętu sportowego, który z zasady nie ma obowiązku powiadania CE wyjątkiem będzie sprzęt przeznaczony dla małych dzieci. Dla przykładu: rowery o maksymalnej wysokości siodełka przekraczającej 43,5 cm są traktowane jako sprzęt sportowy i nie posiadają CE, gdy tymczasem rowerki niższe są traktowane jako zabawki, które będą miały CE wymagane przez dyrektywę zabawkową (TOYS 2009/48/WE).

 

4. ODZIEŻ, WYROBY WŁÓKIENNICZE, BUTY, DODATKI (TOREBKI, PASKI ITP.)

Odzież i wyroby włókiennicze (koce, narzuty, pościel) nie podlegają pod obowiązek znakowania znakiem CE.Dla tych wyrobów obowiązują inne ważne przepisy, np. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE. Znaku CE nie znajdziemy także na dodatkach do ubrań – torebkach, paskach, butach itp.

 

5. ARTYKUŁY DEKORACYJNE BEZ ZNAKU CE

dekoracje bez ceNiektóre artykuły dekoracyjne także nie będą posiadały znaku CE. Dotyczy to np. obrazów, luster, wazonów i ceramiki ozdobnej, świeczek itp. Nie ma też znaczenia z czego powstał dany przedmiot: może on być drewniany, metalowy, tekstylny, papierowy, ceramiczny itd. Natomiast istotne jest, czy dany wyrób dekoracyjny posiada specjalne cechy, np. czy korzysta z prądu elektrycznego. Jeśli tak wówczas obowiązuje go oznakowanie CE na mocy dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE. Do takich wyrobów będą należeć wszystkie lampki ozdobne, a także podświetlane obrazy i lustra. W niektórych przypadkach może być trudno stwierdzić, czy wyrób jest artykułem dekoracyjnym czy innym typem wyrobu. Dotyczy to chociażby lalek w strojach ludowych. Jeśli producent takich wyrobów ma wątpliwości jak zaklasyfikować swój produkt, wówczas powinien zapoznać się z dyrektywami, które mogą dotyczyć tego wyrobu (np. z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE) i sprawdzić czy wyrób nie znajduje się na liście wyłączeń do dyrektywy. Jeśli jest tam umieszczony oznacza to, że nie podlega on pod oznakowanie CE.

 

Wszystkie wyroby, dla których nie ma dyrektyw odniesienia wprowadzających oznakowanie CE podlegają pod dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE. Zgodnie z nią producenci wyrobów muszą tak zaprojektować i wykonać wyrób, aby był on bezpieczny dla użytkowników. Z tym może wiązać się konieczność umieszczenia na opakowaniu wyrobu informacji dotyczących bezpieczeństwa, np. instrukcja właściwego montażu mebli, konieczność używania ochron ciała podczas korzystania z rowerów itp. Producent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego wyrobu, dlatego w razie stwierdzenia niezgodności musi poinformować klientów o wykrytym zagrożeniu, a w skrajnych przypadkach powinien wycofać wyrób z rynku.

 

 

Więcej na ten temat:

 

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.