Warunki realizacji szkoleń otwartych v.03 z dn. 18.03.2015
 

§ 1. Definicje

 1. Organizator - jednostka organizująca szkolenie: Paweł Piwowarczyk CERTIOS, al. Pokoju 24/80, 31-564 Kraków, NIP: 6751305068.
 2. Płatnik - jednostka lub osoba wskazana w karcie zgłoszenia w pozycji "Płatnik faktury", która ponosi koszt uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Uczestnik - osoba lub osoby wskazane w karcie zgłoszenia w pozycji "Uczestnicy", biorące udział w szkoleniu.
 4. Osoba do kontaktu - przedstawiciel Płatnika upoważniony przez niego do uzgodnień z Organizatorem szkolenia warunków udziału Uczestników w szkoleniu.


§ 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.certios.pl i przekazanie jej w formie pisemnej Organizatorowi, drogą określoną na karcie zgłoszenia.
 2. Wypełnienie i przekazanie Organizatorowi karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków realizacji szkoleń otwartych.
 3. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia e-mailem wysłanym na adres Uczestnika lub Osoby do kontaktu podanym na karcie zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem realizacji usługi szkolenia.


§ 3. Realizacja szkolenia

 1. Szkolenie jest prowadzone w warunkach sprzyjających i wystarczających do efektywnego przyswajania wiedzy, z użyciem różnych technik szkoleniowych, w tym technik aktywizacji odbiorców.
 2. Informacje na temat szkolenia, w szczególności zakres, miejsce, termin i czas szkolenia, a także koszty uczestnictwa Organizator ogłasza na stronie internetowej: www.certios.pl. Innych istotnych informacji o szkoleniu Organizator udziela pisemnie lub ustnie na prośbę osoby zainteresowanej.
 3. Informacje na temat szkolenia określone w pkt. 2. mogą ulec zmianie. W takim wypadku Organizator umieszcza stosowną korektę na stronie www.certios.pl oraz wysyła ją e-mailem do zgłoszonych na dane szkolenie osób.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu potwierdzonego wcześniej szkolenia, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia zostanie wysłana na adresy e-mail Uczestnika i Osoby do kontaktu podane w kartach zgłoszenia, przesłanej wcześniej do Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi na rzecz Płatnika, Uczestnika ani Osoby do kontaktu żadnych kosztów związanych z odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia.
 6. Zaświadczenia o udziale w szkoleniu są wystawianie dla Uczestników obecnych na co najmniej 80% zajęć i wysyłane w terminie 14 dni od dnia uiszczenia przez Płatnika należności za szkolenie, której mowa w § 4 pkt. 1, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 8.
 7. Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu są wystawiane dla Uczestników obecnych na co najmniej 80% zajęć, którzy pozytywnie zdali test kompetencji. Certyfikaty są wysyłane w terminie 14 dni od dnia uiszczenia przez Płatnika należności za szkolenie, której mowa w § 4 pkt. 1, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 8.
 8. Zaświadczenia lub certyfikaty ze szkolenia są wysyłane na adres wysyłkowy Płatnika podany w karcie zgłoszenia.
 9. Po realizacji szkolenia Organizator ma prawo do zamieszczenia logo Płatnika za szkolenie na swojej stronie internetowej i w materiałach promocyjnych.


§ 4. Płatności

 1. Płatnik zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi należności za szkolenie, po jego realizacji. Wysokość należności za szkolenie jest określona w przesłanej do Organizatora przez Płatnika karcie zgłoszenia oraz w mailu, o którym mowa w § 2 pkt. 3.
 2. Na należność za szkolenie składają się:
  1. cena szkolenia, w tym: udział w szkoleniu Uczestnika wskazanego w karcie zgłoszenia, materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej, catering każdego dnia szkolenia, zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez CERTIOS,
  2. koszty usług dodatkowych wymienionych w karcie zgłoszenia, w tym: zakwaterowanie Uczestnika oraz certyfikaty z jednostki certyfikującej,
  3. inne koszty uzgodnione pisemnie z Płatnikiem szkolenia. 
 3. Zmiana wysokości należności za szkolenie jest każdorazowo uzgadniana z Płatnikiem, przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Zapłata należności za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej ostatniego dnia szkolenia lub później.
 5. Faktura VAT za realizację szkolenia jest wystawiona na Płatnika. Faktura jest przekazywana Uczestnikowi, wysyłana na adres pocztowy Płatnika lub wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail Osoby do kontaktu podanej w karcie zgłoszenia lub Uczestnika, jeśli nie została wskazana Osoba do kontaktu.
 6. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane przez Organizatora, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 r. poz. 1528).
 7. Termin zapłaty należności wskazanej na fakturze wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury, jednak na prośbę Płatnika termin może zostać wydłużony. Uzgodnienia w tym zakresie dokonywane są w formie pisemnej.
 8. W przypadku nieterminowej spłaty należności Organizator szkoleni rozpoczyna postępowanie windykacyjne i wstrzymuje wysłanie d Płatnika dokumentów określonych w § 3 pkt 6 i 7, do czasu uregulowania należności.


§ 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Bezpłatna rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje w wypadku:
  • zgłoszenia rezygnacji co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  • zmiany zakresu, terminu lub czasu danego szkolenia wynikłych z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 2. Zgłoszenie rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni licząc wstecz od daty rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem Płatnika należnością za szkolenie proporcjonalną do kosztów poniesionych przez Organizatora w celu przygotowania szkolenia.
 3. Nieobecność na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji skutkuje obciążeniem Płatnika całkowitą należnością za szkolenie określoną w § 4 pkt 2.
 4. Rezygnację ze szkolenia Płatnik składa w formie pisemnej, poprzez list, e-mail lub fax. Za datę rezygnacji uznaje się dzień wpłynięcia pisemnej informacji o rezygnacji do Organizatora.


§ 6. Satysfakcja Klienta

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania Płatnika i Uczestników w stosunku do realizacji szkolenia.
 2. Płatnik i Uczestnik niezadowolony ze szkolenia ma prawo zgłosić Organizatorowi swoje uwagi. Organizator rozważy przekazane uwagi i w terminie 14 dni poinformuje stronę zgłaszającą uwagi o swoim stanowisku względem uwag.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zaproponuje niezadowolonemu Płatnikowi lub Uczestnikowi szkolenia rekompensatę.


§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Płatnika, Osoby do kontaktu oraz Uczestnika, na potrzeby właściwej realizacji szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 883, z późn. zm.).
 2. Dane osobowe podane na karcie zgłoszenia oraz pozyskane w wyniku realizacji szkolenia są chronione zgodnie z przepisami prawa i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem organów kontroli i upoważnionych prawem.


§ 8. Obowiązywanie Warunków realizacji szkolenia

 1. Niniejsze Warunki realizacji szkolenia wchodzą w życie dnia 18.03.2015 i zastępują Warunki realizacji szkolenia wydane dnia 01.02.2014 r.
 2. Niniejsze Warunki realizacji szkolenia obowiązują dla wszystkich szkoleń otwartych znajdujących się w ofercie Organizatora.