Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

MASZYNY
Oznakowanie CE, Deklaracja Zgodności WE, Certyfikat CE, Znak CE


Dyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku maszyn obowiązującym dokumentem jest Dyrektywa nr 2006/42/WE (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn). Każda wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku maszyna musi spełniać postanowienia Dyrektywy, a więc musi zostać oznakowania znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i  wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE.

Zakres dyrektywy maszynowej

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE klasyfikuje maszyny na dwie zasadnicze kategorie. Są to maszyny ukończone i maszyny nieukończone.

Maszyną ukończoną będzie urządzenie lub zestaw urządzeń, które:

 • posiada przynajmniej jeden element ruchomy,
 • napędzane jest mechanizmem napędowym (np. silnik elektryczny, spalinowy, pompa hydrauliczna, pneumatyczna itp.),
 • ma konkretne zastosowanie (pracuje jako gotowe urządzenie).

Maszyną nieukończoną jest zestaw elementów:

 • przeznaczony do wbudowania w inne maszyny,
 • niemogący samodzielnie być stosowany.

Tak więc każdego rodzaju element zasilany energią elektryczną, pneumatyczną, hydrauliczną, posiadający części ruchome zasilane tymi rodzajami energii, na pewno będzie zaliczał się do wymagań Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

 

System oceny zgodności dla dyrektywy maszynowej

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE przewiduje trzy Systemy Oceny Zgodności dla maszyn pod kątem oznakowania ich znakiem CE:

system-oceny-zgodnosci

KONTROLA WEWNĘTRZNA:

System Kontroli Wewnętrznej opiera się na spełnieniu wymagań zasadniczych przygotowanych dla danej maszyny i jest najczęściej stosowanym systemem przez producentów maszyn. Wymagania systemu nie są skomplikowane i kładą nacisk przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowania maszyny.

BADANIE TYPU WE:

System Badania Typu WE wymaga od producenta przeprowadzenia specjalistycznych badań na maszynie, za pośrednictwem uprawnionej do tego jednostki. Badania mają na celu poświadczyć, iż maszyna jest bezpieczna i w odpowiedni sposób została dostosowana do europejskich wymagań. Zgodna maszyna otrzymuje Certyfikat CE.

PEŁNE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI:

System Pełnego Zapewnienia Jakości polega na uzyskaniu certyfikatu jakości przez organizację produkującą maszynę. Producent musi posiadać zatwierdzony system jakości w odniesieniu do projektu, wytwarzania, końcowej kontroli i badań produkowanych maszyn. Zatwierdzenie odbywa się poprzez certyfikację systemu przeprowadzaną przez upoważnione do tego celu jednostki. Przykładem spełnienia wymagań tej ścieżki postępowania jest uzyskanie lub posiadanie przez producenta certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001.

 

Jeżeli nie wiesz, która droga jest odpowiednia dla Twojej organizacji, skontaktuj się z naszym specjalistą - KONTAKT

 

Wymagania zasadnicze, deklaracja zgodności i tabliczka znamionowa

W każdym Systemie Oceny Zgodności producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla produkowanej maszyny. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Poprawnie przeprowadzony proces oceny ryzyka dla maszyny jest podstawą do tworzenia i określania takich wymagań. Na podstawie wymagań zostają określone niezbędne środki dostosowawcze jakie należy wdrożyć w celu poprawy bezpieczeństwa maszyny. Kolejno należy stworzyć odpowiednią dokumentację techniczną i instrukcję obsługi. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności dla maszyny oraz oznakowanie jej prawidłową tabliczką znamionową CE.

 

Nasza oferta

Nasza jednostka specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE. Oferujemy Państwu kompleksową usługę, zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu:

 • audyt zerowy, ukazujący stan maszyny pod kątem spełnienia przepisów UE,
 • klasyfikację przynależności do dyrektyw UE,
 • pomoc przy przeprowadzeniu procesu oceny ryzyka zgodnie ze zharmonizowanymi standardami, wymaganego w świetle przepisów UE,
 • opracowanie wzoru instrukcji obsługi maszyny,
 • opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
 • przygotowanie schematu dokumentacji technicznej dla maszyny
 • analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE,
 • koordynacja procesów badawczych, m. in. pomiarów hałasu emitowanego przez maszynę, wymaganych w świetle przepisów UE,
 • opracowanie wzoru DEKLARACJI ZGODNOŚCI dla maszyny,

 • opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla maszyny.

Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE. Jeżeli masz pytania dotyczące oznakowania CE, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznakowania CE. 

 

Certyfikacja TUV RHEINLAND

tuv certyfikatPonadto, nasze usługi sa podstawą do uzyskania certyfikatu wydawanego przez jednostki notyfikowane. Współpracujemy z najbardziej doświadczoną w zakresie oceny zgodności maszyn jednostką certyfikującą - TÜV Rheinland Polska.

Program certyfikacji maszyn, opracowany przez ekspertów TÜV Rheinland Polska, dedykowany jest producentom maszyn seryjnych, jednostkowych oraz maszyn modernizowanych pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych lub minimalnych. Program zakłada kompleksową ocenę bezpieczeństwa wraz z oceną dokumentacji lub samą ocenę dokumentacji na zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Ponadto w przypadku produkcji seryjnej, ocenie podlegają wymagane dyrektywą warunki techniczno-organizacyjne mające istotny wpływ na jakość i powtarzalność produkcji.

Współpraca naszych klientów z TÜV Rheinland Polska zwięczona jest zazwyczaj wydaniem Certyfikatu Weryfikacji Deklaracji Zgodności, Certyfikatu TEST+MONITORING/TEST/MONITORING.

 

Dokumenty prawne i inne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.  w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE          

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

         
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn  


       
Zmiana rozporządzenia - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn  

       
Przewodnik – znak CE dyrektywa maszynowa 2006 42 WE, deklaracja zgodności, dokumentacja            

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

2017-07-10 / CZY ISTNIEJĄ WYMAGANIA DLA DEKLARACJI ZGODNOŚCI?

Pytanie:
Czy istnieją jakieś wymagania co do dokumentu deklaracji zgodności WE, które powinny być spełnione?

Odpowiedź:

Wymagania dla deklaracji zgodności do maszyn zawarte są w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE, załącznik II (Link do podstawy prawnej TUTAJ).

Zgodnie z wymaganiami – producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia deklarajcę zgodności w momencie pierwszego wprowadzenia do obrotu maszyny. Dyrektywa 2006/42/WE określa, iż deklaracja zgodności musi zawierać:

 1. Firmę i pełny adres producenta, a w stosownych przypadkach jego
  upoważnionego przedstawiciela;
 2. Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej;
 3. Opis i dane identyfikacyjne maszyny, w tym ogólne określenie, funkcja, model, typ, numer seryjny i nazwa handlowa;
 4. Zdanie zawierające wyraźne oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia niniejszej dyrektywy, a w stosownych przypadkach podobne zdanie zawierające oświadczenie o zgodności z innymi
  dyrektywami wspólnotowymi lub odpowiednimi przepisami, które maszyna musi spełniać. Odniesienia te muszą być odniesieniami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 5. W odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu WE, o którym mowa w załączniku IX oraz numer świadectwa badania typu WE;
 6. W odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła system pełnego zapewnienia jakości, o którym mowa w załączniku X;
 7. W odpowiednich przypadkach, odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2;
 8. W odpowiednich przypadkach, odniesienie do innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji;
 9. Miejsce i datę złożenia deklaracji;
 10. Tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Większość elementów deklaracji jest obligatoryjna. Odstępstwami są jedynie podpunkty 5-8:

 • jeżeli nie korzystaliśmy z procedury badania typu WE – punkt 5 nie obowiązuje,
 • jeżeli nie korzystaliśmy z procedury pełnego zapewnienia jakości – punkt 6 nie obowiązuje,
 • jeżeli nie korzystaliśmy z norm – punkty 7 i 8 nie obowiązują.

Dla każdej maszyny wprowadzanej do obrotu dokument deklaracji zgodności musi zostać stworzony. Naturalnie niekoniecznie w sposób jednostkowy. Na 1 deklaracji zgodności możemy ując więcej maszyn, o ile te spełniają te same wymagania (dyrektywy + normy) wskazane w tej deklaracji. Samą kopię deklarację zgodności lub jej treść producenci maszyn wstawiają do Instrukcji Obsługi maszyny (która defacto również jest obowiązkowym dokumentem dla każdej maszyny).

2017-07-01 / KTO NADAJE ZNAK CE PO MODERNIZACJI MASZYNY?

Pytanie:
Chciałbym zadać pytanie dotyczące obowiązku naniesienia znaku CE. Mianowicie posiadamy suwnice wewnętrzną z udźwigiem 5 ton. Częściowo zmodernizowaną jednak należy ją jeszcze usprawnić. Nie jesteśmy producentem suwnicy. Suwnicę nie chcemy sprzedać tylko wynająć/wypożyczyć. Na kim spoczywa obowiązek nadania znaku CE? Proszę o podstawę prawną.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami dyrektyw przewidujących oznakowanie CE (m.in. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE) znak CE jest nadawany tylko i wyłącznie przez producenta maszyny jub jego upoważnionego przedstawiciela. Tej zasady należy się ściśle trzymać.

Kto w takim wypadku będzie odpowiedzialny za maszynę po jej modernizacji? Ścieżki postępowania są dwie:

 1. „zwykła” modernizacja
 2. „głęboka” modernizacja

Aby ustalić, kto będzie wystepował jako podmiot odpowiedzialny za nadanie znaku CE na zmodernizowaną maszynę musimy określić sobie kiedy dochodzi do „zwykłej” modernizacji, a kiedy do tzw. „głębokiej”.
Otóż – „zwykła” modernizacja oznacza nieznaczne zmiany w maszynie, nie mające wpływu na bezpieczeństwo użytkowania maszyny lub dozwolone przez producenta w instrukcji obsługi.
„Głęboka” modernizacja zachodzi w momencie, kiedy pierwotny producent przestaje brać na siebie odpowiedzialność wynikłą z prac naprawczych / modyfikacji / modernizacji, a przykładami takich prac są przeważnie:
- zmiana zastosowania maszyny
- zmiana konstrukcji maszyny
- zmiana parametrów roboczych maszyny
- zmiana sterowania maszyną
- każda zmiana, na którą nie godzi się pierwotny producent
- każda zmiana, w której dochodzi do niekorzystej z punktu widzenia użytkownika zmiany zagrożeń (ich ilości – np. pojawiają się nowe zagrożenia, lub ich obrażeń – maszyna generuje częstsze zagrożenia, lub bardziej rażące niż pierwotna maszyna)

W sytuacji, kiedy dochodzi do „zwykłej” modernizacji znak CE pozostaje na maszynie w swoim pierwotnym kształcie, a więc za zmodernizowane urządzenie odpowiada nadal pierwotny producent. Sytuacja się komplikuje, kiedy modernizacja / modyfikacja okaże się „głęboka”. W takiej sytuacji podmiot (w tym użytkownik maszyny) dokonujący „głębokiej” modernizacji musi spełnić wymagania jakie stawiane są producentom maszyn. W chwili „głębokiej” modernizacji tworzona jest nowa maszyna. Podmiot dokonujący modernizacji musi spełnic wymagania dyrektywy masmzynowej, w tym wystawić nową deklarację zgodności oraz oznakować maszynę nowym znakiem CE.

Odpowiedź na te skomplikowane pytania znajdziemy w Przewodniku do Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (Link do Przewodnika TUTAJ).

Paragraf 82 przewodnika przywołuje:
Jeśli modyfikacje zostały przewidziane lub uzgodnione przez producenta i objęte oceną ryzyka, dokumentami i deklaracją zgodności WE producenta, pierwotne oznakowanie CE producenta zachowuje ważność.”

Ten sam paragraf w dalszej części przewodnika będzie określał:
Jeśli jednak modyfikacja jest znaczna (na przykład zmiana funkcji lub parametrów maszyny) i nie została przewidziana ani uzgodniona przez producenta, pierwotne oznakowanie CE producenta traci ważność i musi zostać odnowione. Podmiot dokonujący modyfikacji uznawany jest wówczas za producenta i musi spełnić wszystkie obowiązki przewidziane w art. 5 ust. 1.”

2017-06-26 / CZY PO MODERNIZACJI MASZYNY MUSZĘ WYSTAWIĆ NOWĄ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI?

Pytanie:
Czy zmiana falownika 1/1 na identyczny powoduje konieczność wystawienia nowej deklaracji zgodności i nowego znaku CE?

Odpowiedź:
W temacie głębokiej modernizacji / głębokiej modyfikacji maszyn przychodzi z pomocą Przewodnik do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. W niniejszej odpowiedzi będzie mowa o przykładzie wymianie falownika w maszynie na identyczny, aczkolwiek poniższy opis stosujemy do każdej modernizacji / modyfikacji maszyny. Ogólne założenie jest następujące – jeżeli dochodzi do tzw. głębokiem modernizcji / głębokiej modyfikacji – maszynę należy wprowadzić do obrotu jako nową (z dniem głębokiej modernizacji), a więc spełnić wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, wystawić deklrację zgodności WE i oznakować maszynę znakiem CE. Pytanie tylko, czy owa modernizacja / modyfikacja będzie głęboka?

W Paragrafie 72 ostatni akapit mówi:

Dyrektywa w sprawie maszyn ma również zastosowanie do maszyn uzyskanych w wyniku tak istotnego przekształcenia lub przebudowania maszyn używanych, że można je uznać za nowe maszyny.”

Mając na myśli „Dyrektywa w sprawie maszyn ma (…) zastosowanie” rozumiemy jako, iż musimy spełnić wymagania dyrektywy maszynowej, a więc wprowadzić maszynę do obrotu, spełnić wymagania dyrektywy, wystawić deklrację zgodności WE i oznakować maszynę znakiem CE. W aktualnym przykładzie aby dyrektywa maszynowa 2006/42/WE miała zastosowanie musi dojść do „tak istotnego przekształcenia lub przebudowania maszyn używanych, że można je uznać za nowe maszyny”. Zamiana falownika 1/1 na identyczny nie będzie „tak istotnym przekształceniem”.

Ponadto paragraf 82 mówi:

Jeśli modyfikacje zostały przewidziane lub uzgodnione przez producenta i objęte oceną ryzyka, dokumentami i deklaracją zgodności WE producenta, pierwotne oznakowanie CE producenta zachowuje ważność.”

Oznacza to stan, w którym producent pierwotnej maszyny jest w stanie zaakceptować zmiany, jakie zostaną naniesione na maszynę (np. wymiana falownika 1/1 na identyczny), poprzedni znak CE zachowuje ważność i nie ma konieczności wystawiania nowej deklaracji zgodności WE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

2016-06-09 / CZY MOŻNA WYROBIĆ ZNAK CE NA MASZYNY Z USA?

Pytanie:

Przymierzam się do zakupu maszyny, rok produkcji 2008, pochodzącej z USA. Czy jest możliwość wyrobienia oznaczenia CE do takiej maszyny?

Odpowiedź:

Produkt, jakim jest maszyna podlega obowiązkowej ocenie zgodności z dyrektywami UE. W związku z tym faktem, w przypadku importu maszyn zachodzi obowiązek spełnienia wymagań zasadniczych dyrektyw mających zastosowanie do maszyn, przeprowadzenia analizy ryzyka, stworzenia dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, znakowania maszyn znakiem CE czy wystawienia deklaracji zgodności WE. W szczególności mowa tu o DYREKTYWIE 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.

Podstawowym pytaniem w tej kwestii pozostaje, czy faktycznie podmiot podejmujący import maszyny, może oznaczyć znakiem CE taką maszynę? Wiemy, że na pewno maszyna musi posiadać znak CE, aczkolwiek za ten temat odpowiada tylko i wyłącznie producent maszyny, lub jego upoważniony przedstawiciel.

Jeżeli maszyna, która jest sprowadzana nie posiada znaku CE, należałoby:
1) Skontaktować się z pierwotnym producentem maszyny i ustalić, czy może przygotować ta maszynę do nadania oznaczenia CE, lub
2) Skontaktować się z pierwotnym producentem maszyny i spróbować zdobyć status jego upoważnionego przedstawiciela (jeżeli na terenie EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takowy nie został przez producenta maszyny wcześniej powołany).

Jeżeli ani pierwsza, ani druga opcja nie jest możliwa do wykonania, prawdopodobnie nie będzie można nadać znaku CE na taką maszynę, co skutkuje brakiem możliwości wprowadzenia jej do obrotu.

2016-02-03 / CZY MUSZĘ DOSTAĆ OD DOSTAWCY CERTYFIKAT CE NA MASZYNĘ NIEUKOŃCZONĄ?

Pytanie:

Mamy zamiar sprowadzić małą próbną partię (5 szt) pomp hydraulicznych od ukraińskiego producenta. Czy konieczne jest uzyskanie od dostawcy certyfikatu CE i jaki on powinien być (kontrola wewnętrzna producenta i oświadczenie od nich wystarczy, czy musi być wykonany przez jednostkę certyfikującą)?

Odpowiedź:

W przypadku pomp hydraulicznych w zależności od ich konstrukcji, należało będzie spełnić różne wymagania. Możliwości są następujące:
1) Maszyna ukończona, zgodnie z dyrektywą nr 2006/42/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
2) Maszyna nieukończona, zgodnie z dyrektywą nr 2006/42/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

Jeżeli pompa jest w stanie samodzielnie pracować, będzie ona podlegała pod podpunkt pierwszy, a więc będzie ona maszyną ukończoną. W przypadku, kiedy jedynym przeznaczeniem pompy byłoby wbudowanie do innego urządzenia w celu stworzenia „kompletnej” maszyny, samo urządzenie w postaci pompy byłoby jedynie maszyną nieukończoną. Oba twory muszą spełniać wymagania dyrektywy maszynowej, jednak dla maszyn ukończonych stosowane są bardziej rygorystyczne wymagania. Maszyny i maszyny nieukończone posiadają również zupełnie inny zakres dokumentacji technicznej czy samej deklaracji.

W Państwa przypadku (jeżeli zakładamy, iż będzie to maszyna ukończona) należało będzie uzyskać od producenta deklarację zgodności WE dla maszyny, sprawdzić poprawność znaku CE na samej maszynie i zweryfikować poprawność procesu oceny zgodności. Co do samej procedury oceny zgodności to prawdopodobnie „Wewnętrzna Kontrola Produkcji” będzie tutaj odpowiednią procedurą, ze względu na brak występowania pompy w Załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. W przypadku tej procedury oceny zgodności jednostka notyfikowana nie musi uczestniczyć w procesie oceny zgodności.

W sytuacji, kiedy to jednak pompa byłaby przeznaczona tylko i wyłącznie do wbudowania do innej maszyny lub maszyny nieukończonej (czyli byłaby tzw. maszyną nieukończoną), producent nie wystawia w takim przypadku deklaracji zgodności WE oraz nie oznakowuje swojego wyrobu znakiem CE. Należy spełnić inne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Finalnym dokumentem potwierdzającym zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE jest wystawienie przez producenta „Deklaracji Włączenia Maszyny Nieukończonej”, a więc taki dokument należałoby od producenta uzyskać.

Warto dodać, iż za maszynę na terenie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) odpowiada producent maszyny, jeżeli ma siedzibę na terenie EOG. Jeżeli jest inaczej, za maszynę powinien odpowiadać upoważniony przedstawiciel producenta (naturalnie powołany na terenie EOG). W chwili, kiedy nie powołano upoważnionego przedstawiciela, za wyrób odpowiada pierwszy podmiot na terenie EOG, a więc importer. W takiej sytuacji, pełna odpowiedzialność za produkt jest po stronie importera. W Państwa sytuacji dobrze by było rozstrzygnąć, czy powołany został upoważniony przedstawiciel, jeżeli okazało by się inaczej – Państwo będą musieli wziąć na siebie odpowiedzialność za zgodność maszyny z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

2016-01-26 / CZY TRZEBA NADAĆ CE NA PŁUGI ŚNIEŻNE?

Pytanie:
Produkujemy pługi śnieżne lemieszowe, które montowane są do pojazdów ciężarowych celem odśnieżania. Czy tego typu wyroby muszą być certyfikowane i posiadać znak CE?

Odpowiedź:

W przypadku pługów śnieżnych należy spełnić wymagania znajdujące się m.in. w:

 • Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE – „Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn”
 • Normie EN 15059:2009+A1:2015 – „Maszyny do odśnieżania. Wymagania bezpieczeństwa”


Co prawda stosowanie norm nie jest obowiązkowe, aczkolwiek znacznie ułatwia spełnienie wymagań dyrektywy. Ocena zgodności pługów śnieżnych dokonywana jest w oparciu o „Wewnętrzną Kontrolą Produkcji”. W związku z tym nie ma konieczności współpracy z jednostką notyfikowaną podczas przeprowadzania procesu oceny zgodności. Po spełnieniu wymagań zasadniczych, przeprowadzeniu oceny ryzyka, stworzeniu dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, wystawia się deklarację zgodności WE dla maszyn oraz znakuje się pług tabliczką znamionową z oznaczeniem CE i innymi elementami wymaganymi przez dyrektywę i przywołaną normę.

2015-10-12 / CO OZNACZA "PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIE" MASZYNY"

Pytanie:
Co to znaczy "zastosowanie przemysłowe" maszyny? Ja nie mam wpływu na to kto to kupi moja maszynę i jak ją zastosuje. Czy może w nazwie napisać: "Maszyna przemysłowa typ XKG-54” i to wystarczy?

Odpowiedź:

To prawda, producent nie ma wpływu na to kto i po co kupi jego maszynę. Jednak wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE przewidują taką ewentualność. Jak to wygląda?
Otóż, jedynym sposobem przygotowania maszyny do pracy w przemyśle jest poinformowanie przyszłego użytkownika maszyny o jej przewidzianym zastosowaniu. Powinno ono być ustalone przez producenta na etapie projektowania maszyny, podczas oceny ryzyka. W wyniku pewnych ograniczeń, niektórych maszyn nie można użytkować w środowisku domowym. Dyrektywa wymaga, aby na etapie projektowania takich maszyn wprowadzić rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające niedozwolonemu użyciu maszyny. Niestety często nie jest to możliwe. Co wtedy? Czy to oznacza, że maszyna nie będzie mogła być oznakowana znakiem CE (często błędnie nazwanym „symbolem CE”)? Otóż niekoniecznie. Jeśli producent maszyny niedozwolonej w użytku domowym chce spełnić wymagania dyrektywy powinien w dokumentach towarzyszących maszynie poinformować użytkowników o przewidzianym przez niego, czyli dozwolonym zastosowaniu maszyny. Najczęściej te informacje zamieszcza się w instrukcji obsługi, w dziale dotyczącym zamierzonego zastosowania lub jako ostrzeżenia o możliwym nieprawidłowym użyciu. Ponadto, jeżeli producent stwierdził, że istnieją jakieś zagrożenia związane z niepoprawnym użyciem maszyny, powinien ostrzec przed nimi użytkowników, umieszczając na maszynie odpowiednie ostrzeżenia lub piktogramy. Jeżeli producent zapewni, że użytkownik będzie w stanie określić poprawne zastosowanie maszyny wówczas spełni wymagania dyrektywy 2006/42/WE i umożliwi wystawienie deklaracji zgodności WE dla maszyny.

 

2015-10-05 / CZY MUSZĘ KORZYSTAĆ Z NORM PRZY PRODUKCJI MASZYN?

Pytanie:
Czy muszę korzystać z norm podczas nadawania oznaczenia CE na maszyny (wiem, że istnieją). Czy może wystarczy sama ocena w zakresie Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn?

Odpowiedź:

Formalnie nie ma konieczności korzystania z norm podczas przeprowadzania oceny zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Natomiast wszystkie akty prawne wdrażające dyrektywę muszą być spełnione. W polsce na dzień dzisiejszy będą to:

 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701)

Jeżeli stosowane będą też inne dyrektywy, należy spełnić wymagania prawne wynikające z tych aktów prawnych.

Mimo braku obowiązku korzystania z norm zharmonizowanych, sugerujemy jednak, żeby je stosować. W normach zawarte są sprawdzone metody określające bezpieczeństwo danej maszyny. Często, bez korzystania z norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową nie można zapewnić bezpieczeństwa maszyny. Aczkolwiek prawo stanowi, że wyłącznie producent jest odpowiedzialny za wyrób więc zastosowanie lub nie zastosowanie norm to powinna być tylko jego decyzja.

 

2015-05-04 / CZY DEKLARACJA ZGODNOŚĆ PODZESPOŁÓW UPRASZCZA PROCEDURĘ CERTYFIKACJI MASZYNY?

Pytanie:
Czy deklaracja CE producenta podzespołów upraszcza w jakiś sposób procedurę certyfikacji maszyny?

Odpowiedź:

Jeśli maszyna jest złożona z kilku podzespołów, każdy podzespół jest produkowany przez firmę zewnętrzną, i na każdy podespół jest wystawiona deklaracja zgodności, wówczas producent maszyny, który montuje wszystkie podzespoły w jedną całość i sprzedaje taką maszynę pod swoją marką ma uproszczone zadanie. Może on polegać na deklaracjach zgodności producentów podzespołów, co w praktyce oznacza brak konieczności przeprowadzania oceny ryzyka dla poszczególnych podzespołów. Wystarczy przeprowadzić ocenę ryzyka dla maszyny jako całości. Uproszczona będzie też kwestia badań. Jeśli na przykład w maszynie jest wbudowany moduł komunikacyjny oparty na GSM, WLAN lub innej technologii radiowej i ten moduł posiada deklarację zgodności dla urządzeń radiowych oznacza to że producent modułu przeprowadził badania pod kątem RTTE. A więc producent maszyny nie musi tych badań przeprowadzać osobno, może polegać na deklaracji przedstawionej przez dostawcę modułu. 

2015-01-20 / CZY POJAZDY PODLEGAJĄCE HOMOLOGACJA POTRZEBUJĄ OZNACZENIA CE?

Pytanie:
Czy pojazdy, które mają obowiązek homologacji muszą być jednocześnie certyfikowane przez oznaczenie CE?

Odpowiedź:
Pojazdy wchodzące w zakres dyrektyw 2007/46/WE (o homologacji dla pojazdów silnikowych), 2003/37/WE (o homologacji dla ciągników rolniczych i leśnych), 2002/24/WE (o homologacji dla dwu- i trójkołowych pojazdów) mają obowiązek przeprowadzania homologacji. Dyrektywy te nie nakładają obowiązku nadawania oznaczenia CE ani przeprowadzenia procedur oceny zgodności dla CE. W przypadku, gdy pojazd znajduje się w zakresie jednej z powyższych dyrektyw, zostaje automatycznie wyłaczony z zakresu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Jednak istnieje grupa pojazdów, będąca wyjątkiem od tej reguły. Pojazdy nieprzeznaczone do wykorzystywania na drogach, takie jak na przykład quady do jazdy terenowej, pojazdy ATV, gokarty, wózki golfowe, pojazdy typu buggy i pojazdy śniegowe są objęte zakresem dyrektywy w sprawie maszyn, o ile nie są przeznaczone wyłącznie do udziału w wyścigach. Dla tych pojazdów trzeba nadać oznaczenie CE. Tak więc pojazdy, które mają obowiązek homologacji nie podlegają jednocześnie pod oznaczenie CE, i odwrotnie - jeśli pojazd musi posiadać oznaczenie CE, wtedy nie ma homologacji.

2013-10-09 / CZY NA STARE MASZYNY NADAJE SIĘ ZNAK CE?

Pytanie:
Jesteśmy placówką oświatową, która w ramach przygotowania zawodowego prowadzi warsztaty szkolne. Na warsztatach uczniowie wykonują proste prace ślusarskie z wykorzystaniem narzędzi ręcznych oraz uczą się budowy i obsługi maszyn pod kierunkiem nauczyciela-instruktora. Zadaniem uczniów – pod kierunkiem instruktora- jest min. wykonanie na tokarce jednego zadania zleconego przez instruktora. Dodatkowo na wyposażeniu warsztatu są piły stolarskie do cięcia poprzecznego oraz strugarka, szlifierki stołowe, wiertarka kolumnowa oraz dźwigniki przemysłowe (podnośniki samochodowe – 2,5 T) sporadycznie wykorzystywane przez konserwatora warsztatów. Wszystkie maszyny są wyprodukowane w latach 60-70 tych (podnośniki -posiadające książki rewizyjne UDT- wyprodukowane były w latach 1983, 1987,1990, 1982). Maszyny ww. nie posiadają certyfikatów i deklaracji dopuszczenia. Proszę powiedzieć, czy w związku z tym warsztat musi certyfikować maszyny czy nie.

Odpowiedź:
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym każda maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku przed 1 stycznia 2003 roku (o ile nie była dokonywana w maszynie tzw. „głęboka modernizacja”) musi zostać dostosowana do minimalnych wymagań zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. W takich sytuacjach maszynie nie wymaga nadania ozakowania CE. Maszyny te powinny zostać dostosowane do minimalnych wymagań najpóźniej do dnia 1 stycznia 2006 roku. Dostosowania dokonuje zakład użytkujący maszyny.
W sytuacji, kiedy takie maszyny byłyby wyprodukowane po 1 stycznia 2003 roku (lub starsze, poddane „głębokiej modernizacji”) musiały by spełnić wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Dopiero w takiej sytuacji powinny być one oznakowane znakiem CE, oraz posiadać wystawioną poprawnie deklarację zgodności.

 

2013-04-16 / CZY IMPORTOWANY OSPRZĘT DO PODNOSZENIA PODLEGA POD DYREKTYWĘ MASZYNOWĄ?

Pytanie:
Interesują mnie wózki masztowe ręczne do transportu lekkiego (do 250 kg). Niestety chiński producent nie posiada certyfikatu CE. Czy takie wózki podlegają pod dyrektywę maszynową?

Odpowiedź:
W rozumieniu dyrektywy maszynowej Pana wyrób będzie „Maszyną do podnoszenia ładunków napędzaną ręcznie”. W myśl Artykułu 2 lit a) – tiret piąte, „Maszyny z napędem ręcznym przeznaczone do podnoszenia ładunków, tzn. towarów, osób bądź zarówno towarów jak i osób, są objęte zakresem przepisów dyrektywy 2006/42/WE”. Oznacza to nic innego jak fakt, iż Pana wyrób będzie „maszyną” w rozumieniu dyrektywy, a więc należy przeprowadzić cały proces oceny zgodności dla wprowadzanego do obrotu wózka.

2013-03-15 / CZY POTRZEBNY JEST ZNAK CE NA WŁASNE URZĄDZENIA?

Pytanie:
Produkujemy maszyny we własnym zakładzie produkcyjnym. Maszyny nie będą sprzedawane, będą wykorzystane na własny użytek. Czy w takim przypadku musimy "certyfikować" nasze maszyny i nadawać na nie oznaczenie CE?

Odpowiedź:
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE producent maszyny odpowiedzialny jest za oznakowanie produktu znakiem CE. Dyrektywa maszynowa ma zastosowanie zarówno do produktów wprowadzanych do obrotu (na sprzedaż), a także oddawanych do użytku (na własne potrzeby). Zgodnie z wymaganiami dla maszyny produkowanej jednostkowo, przeznaczonej do celów własnych również należy przeprowadzić odpowiednią procedurę oceny zgodności, w konsekwencji czego należy wystawić deklarację zgodności WE i oznakować maszyną znakiem CE.

 

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie systemów zarządzania ISO i oznakowania CE.

 

podstrona-faq więcej...

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania dotyczące systemów zarządzania i oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Kontakt

Sprawdź dane kontaktowe, mapę dojazdu lub wypełnij formularz kontaktowy...