Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Deklaracja Zgodności WE, Certyfikat CE, Oznakowanie CE


wyroby-elektryczneDyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku urządzeń elektrycznych obowiązującymi dokumentami są:

 • od 20 kwietnia 2016 roku Dyrektywa 2014/35/UE (przed tą datą dyrektywa 2006/95/WE) "Dyrektywa w w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia"
 • od tej samej daty Dyrektywa 2014/30/UE (przed tą datą dyrektywa 2004/108/WE) "Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej".
 • często w ocenie zgodności określonych grup urządzeń elektrycznych należy zastosować również dyrektywę RoHS II 2011/65/UE "Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym".

Każdy wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku wyrób elektryczny musi spełniać postanowienia odpowiednich Dyrektyw, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla urządzenia elektrycznego.

 

Zakres dyrektywy

Nowa Dyrektywa LVD 2014/35/UE (oraz stara dyrektywa LVD 2006/95/WE) odwołują się do urządzeń elektrycznych pracujących w określonych granicach napięć. Jeżeli produkowany/importowany przez Twoją organizację wyrób przeznaczony jest do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50V do 1000V prądu przemiennego, lub od 75V do 1500V prądu stałego, Twoje przedsiębiorstwo obligatoryjnie musi spełniać wymagania dyrektywy LVD. Jest to w zasadzie jedyna, dość oczywista definicja urządzenia elektrycznego pracującego w określonych granicach napięć.

Dyrektywa 2014/35/UE (2006/95/WE) określa również urządzenia, których napięcie nominalne znajduje się w zakresie dyrektywy, jednak ze względu na specyfikę tych urządzeń, są one wyłączone z wymagań niniejszej dyrektywy. A są to:

 • sprzęt elektryczny przeznaczony do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem,
 • sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym,
 • elektryczne części dźwigów osobowych i towarowych,
 • liczniki energii elektrycznej,
 • wtyczki i gniazda użytku domowego,
 • urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem,
 • zakłócenia radioelektryczne
 • urządzenia przeznaczone do pracy na statkach, statkach powietrznych oraz kolei
 • specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych


Dyrektywa EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) odwołuje się do urządzeń elektrycznych (w każdym zakresie napięć), które:

 • mogą być zdolne do wywoływania w swoim środowisku zaburzenia elektromagnetyczne,
 • mogą nie być odporne na zaburzenia wywoływane przez inne urządzenia.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, dyrektywa EMC wyłącza ze swoich wymagań następujące urządzenia:

 • urządzenia telekomunikacyjne,
 • urządzenia radiowe,
 • wyroby medyczne,
 • pojazdy,
 • produkty lotnicze
 • specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych


Dyrektywa RoHS 2011/65/UE odwołuje się do urządzeń elektrycznych pracujących przy napięciu do 1000V prądu przemiennego, lub do 1500V prądu stałego, które służą do:

 • wytwarzania prądu,
 • przesyłania prądu,
 • pomiaru prądu

Dyrektywa także określa szczególne grupy wyrobów objętych dyrektywą:

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
 • sprzęt konsumencki,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne,
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 • wyroby medyczne,
 • przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych,
 • automaty wydające,
 • inne SEE (Sprzęt elektryczny i elektroniczny) nieobjęty żadną z powyższych kategorii


Podsumowując zakresy trzech dyrektyw:

 • zdecydowana większość urządzeń elektrycznych pracujących pod napięciem do 50V prądu przemiennego, lub do 75V prądu stałego podlega pod wymagania dyrektyw EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) i RoHS II 2011/65/UE.
 • Wyroby pracujące pod napięciem w zakresach 50V - 1000V prądu przemiennego, lub 75V - 1500V prądu stałego, przeważnie podlegają pod wymagania wszystkich trzech dyrektyw, a więc zarówno dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE), jak i RoHS II 2011/65/UE.

 

System Oceny Zgodności dla Dyrektywy LVD i Dyrektywy EMC i Dyrektywy RoHS

Wszystkie dyrektywy - dopuszczają stosowanie możliwie najprostrzego modułu systemu oceny zgodności. Jest nim "Kontrola Wewnętrzna" (różnie nazywana w dyrektywach, przeważnie jako "Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami").

system-oceny-lvd

Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami jest szybkim i przyjemnym systemem, którego wymagania spełniając, możemy nadać oznaczenie CE na wyrób, wystawić deklarację zgodności, czy uzyskać Certyfikat CE. Jeżeli nie jesteś pewien czy Twój wyrób spełnia wymagania, skontaktuj się z naszym specjalistą. Wyślij zapytanie klikając tutaj, lub skorzystaj z opcji kontaktu telefonicznego.

 

WYMAGANIA ZASADNICZE

Producent lub importer urządzeń elektrycznych jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wyznaczonych dla produkowanego przez niego wyrobu. Spełnienie wymagań zasadniczych opiera się na ocenie bezpieczeństwa produkowanego wyrobu i jednoznacznemu uzasadnieniu spełnienia podstawowych założeń wynikających z dyrektywy. Spełnienie wymagań zasadniczych jest niezbędnym elementem jakie należy wykonać, potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności dla urządzenia elektrycznego, oraz oznakowanie go prawidłową tabliczką znamionową CE.

 

NASZA OFERTA

Nasza jednostka specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE urządzeń elektrycznych. Oferujemy Państwu kompleksową usługę zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu:

 • klasyfikację przynależności do dyrektyw UE,
 • opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
 • analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE na wyrób,
 • opracowanie wzoru instrukcji obsługi dla urządzenia elektrycznego
 • opracowanie wzoru DEKLARACJI ZGODNOŚCI dla urządzenia elektrycznego,

 • opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla urządzenia elektrycznego,

 • przygotowanie schematu dokumentacji technicznej
 • koordynacja przeprowadzanych badań na urządzeniach elektrycznych w jednostkach notyfikowanych / akredytowanych

Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE. Jeżeli masz pytania dotyczące oznaczenia CE, deklaracji zgodności, czy Certyfikatu CE, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznaczenia Twojego wyrobu. Na naszej witrynie możesz skorzystać również z FAQ - Pytania i Odpowiedzi.

 

 

DOKUMENTY PRAWNE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia          
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej          

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

         
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego  


       
Tekst podstawowy obowiązujący - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej            
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym            
             

 

Pytania i odpowiedzi

2017-07-07 / CZY KABLE USB MUSZĄ MIEĆ ZNAK CE?

Pytanie:

Czy na kable USB powinno się nadać znak CE i wystawić dla nich deklarację zgodności?

Odpowiedź:

Kabli USB będzie dotyczyła dyrektywa RoHS II 2011/65/UE o substancjach niebiezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym (SEE, EEE), która wyraźnie obejmuje każdy sprzęt elektryczny lub elektroniczny zasilany w granicach napięć od 0V do 1000V prądu przemiennego, lub od 0V do 1500V prądu stałego. Szczególnie traktuje się w dyrektywie taki termin jak „przewody”, który ma swoją własną definicję. Odnośnie kabli USB, jedynym wyłączeniem z dyrektywy RoHS II 2011/65/UE są przewody wprowadzane do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 roku. A więc po dniu 1 lipca 2006 roku wszystkie kable USB powinny być zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS II 2011/65/UE, a precyzyjniej mówiąc z polskim rozporządzeniem wprowadzającym tą dyrektywę tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (mówi o tym m. in. § 10. 1. 5 tegoż rozporządzenia). Biorąc pod uwagę powyższe – kable USB wprowadzane do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + kraje które podpisały porozumienie z UE w sprawie wolnego hanldu), muszą spełnić wszystkie wymagania dyrektywy RoHS II 2011/65/UE, w tym muszą być oznakowanie znakiem CE, oraz ich producent musi wystawić dekalrację zgodności na zgodność z dyrektywą i ewentualnymi normami zharmonizowanymi.

2016-04-21 / CZY DLA PRODUKTU PULPITY - MÓWNICE POTRZEBNY JEST ZNAK CE?

Pytanie:

Czy produkty wskazane poniżej podlegają certyfikacji CE?
1. Pulpit – mównica (chodzi o przenośny stojak, przy którym przemawia prelegent) – produkt wykonany z metalu, lakierowany.
2. Pulpit – mównica (chodzi o stojak, przy którym przemawia prelegent) – produkt wykonany z metalu, lakierowany wyposażony dodatkowo w:
a. system podnoszenia / opuszczania zasilany 12V z akumulatorka oraz
b. zestaw okablowania – bez zasilania. Chodzi o kable np. do sieci 230V, końcówka USB lub HDMI, które będą wlutowane w coś w rodzaju media port (ale nie będą zasilone).
c. Taka mównica może mieć dodatkowo wbudowany np. ekran monitora (taki komputerowy)

Odpowiedź:

Mównica w pierwszej opcji nie wygląda, jakby podlegała pod jakiekolwiek dyrektywy przewidujące oznaczenie CE. Pulpit z punktu drugiego już naturalnie będzie podlegał pod wymagania kilku dyrektyw, a co za tym idzie, będzie musiał być oznakowany znakiem CE, a jego producent będzie musiał przeprowadzić proces oceny zgodności, zwieńczony wystawieniem deklaracji zgodności.


W przypadku pulpitu opisanego w punkcie 2, zastosowanie będą miały prawdopodobnie następujące dyrektywy:
- „DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE”, ze względu na definicję maszyny (która w przybliżeniu wygląda następująco: zespół części, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, zasilana jakimkolwiek rodzajem energii innym niż bezpośrednio wykorzystującym siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, mających konkretne zastosowanie) oraz poprzez występowanie zagrożeń o charakterze mechanicznym

- „DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia”, ze względu na występowanie elementów umożliwiających podłączenie pulpitu do sieci 230V

- „DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej”, ze względu na możliwość wytwarzania fal elektromagnetycznych przez elementy pulpitu

- „DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”, ze względu na stosowanie w pulpicie sprzętu elektrycznego.


W związku z powyższym producent pulpitu wskazanego w punkcie 2, jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury oceny zgodności z wyżej wymienionymi dyrektywami, a co się wiąże ze spełnieniem wymagań zasadniczych, stworzeniem odpowiedniej dokumentacji technicznej, oznakowaniem CE

2016-03-14 / KTO MOŻE WYKONAĆ BADANIA WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH?

Pytanie:
Czy wprowadzając nowy produkt elektroniczny wymagane są badania w jednostkach notyfikowanych czy można je przeprowadzić we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Wprowadzając nowy produkt producent musi być pewny, że jego wyrób jest bezpieczny. W dyrektywach niskonapięciowej 2014/35/UE, o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE oraz RoHS 2 nie jest wprost napisane, że muszą być badane w jednostkach notyfikowanych. Jednak, jeśli producent nie potrafi w inny, rzetelny sposób udowodnić, że jego wyrób jest bezpieczny pod kątem elektrnycznym, nie stwarza zakłóceń elektromagnetycznych oraz nie posiada niedozwolonych ilości pierwiastków lub związków wymienionych w dyrektywie RoHS wówczas wskazane jest przeprowadzenie odpowiednich badań.

2016-02-24 / JAK NADAĆ ZNAK CE NA OPRAWY OŚWIETLENIOWE I LAMPY?

Pytanie:
Wykonałem oprawę oświetleniową na profilu aluminiowym ze źródłem światła typu LED i oszkleniem z poliwęglanu. Napięcie zasilania niezbędne do prawidłowej pracy to napięcie stałe 24V. Wszystkie elementy do wykonania oprawy kupione od innej firmy, profil pomalowany. Proszę o informację w jaki sposób oznakować wyrób znakiem CE i wystawić deklarację zgodności dla oprawy.

Odpowiedź:

Aby uzyskać oznaczenie CE należy spełnić europejskie standardy dotyczące tego typu produktów, czyli dyrektyw przewidujących oznakowanie CE oraz norm dotyczących tych wyrobów.

Jeżeli oprawy są zasilane napięcien 24V, należy spełnić wymagania min. 2 dyrektyw:

 • Dyrektywa o komatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE (wkrótce 2014/30/UE)
 • Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS II 2011/65/UE

Dyrektywy prezentują zasadnicze wymagania, które muszą zostać spełniona, aby znak CE można było umieścić na produkcie, i zgodnie z prawem wydać deklarację zgodności. Po tym można wprowadzić oprawy oświetleniowe do obrotu.

Dodatkowo wyrób powinien spełniać wymagania norm, szczegółowo określających wymagania dla opraw oświetleniowych. Przykładowo mogą to być:

 1. PN-EN 60061-2:2002 - Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe
 2. PN-EN 60238:2007 - Oprawki lampowe z gwintem Edisona
 3. PN-EN 60400:2010 - Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników
 4. PN-EN 60598-1:2015 - Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
 5. PN-EN 60598-2-4:2002 - Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia

Pełen wykaz norm zharmonizowanych można znaleźć na stronie www.pkn.pl. Sam wyrób norm zastosowanych podczas nadawania oznaczenia CE zależy już od producenta.

2016-01-26 / JAKIE DYREKTYWY DOTYCZĄ GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH I WŁĄCZNIKÓW?

Pytanie:
Chciałabym uzyskać informacje na temat wdrożenia odpowiednich dyrektyw dla gniazd elektrycznych i włączników światła.

Odpowiedź:

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE (od kwietnia 2016 roku nowa dyrektywa 2014/35/UE) wyłącza gniazdka elektryczne powszechnego użytku z zakresu jej stosowania. Dokładnie reguluje to Załącznik II dyrektywy LVD, w którym jest informacja: „Sprzęt i Zjawiska Wyłączone z Zakresu Niniejszej Dyrektywy: (…) Wtyczki i gniazda do użytku domowego”

Jeżeli chodzi o włączniki/wyłączniki światła, podlegają już one wymaganiom dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE (wkrótce 2014/35/UE). W związku z tym faktem producenci muszą nadać na nie znak CE, wystawić deklarację zgodności WE (a zgodnie z nową dyrektywą LVD - deklarację zgodności UE), stworzyć dokumentację techniczną i przede wszystkim spełnić wymagania zasadnicze dyrektywy niskonapięciowej. W poprawnym spełnieniu wymagań pomoże norma zharmonizowana z dyrektywą niskonapięciową - EN 60669-1 „Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne” oraz przywołane w niej inne specyfikacje techniczne.

2015-10-09 / JAKIE BADANIA WYKONAĆ DLA KOMPATYBILNOŚCI EMC?

Pytanie:
Jakie są badania na spełnienie wymagań zasadniczych dyrektywy EMC?

Odpowiedź:

Badania kompatybilności elekromagnetycznej są uwarunkowane DYREKTYWĄ 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. Wymagania zasadnicze dyrektywy EMC dotyczą nie wywoływania zaburzeń oraz posiadania wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne. W zależności od konstrukcji wyrobu (zasilanie – prąd stały, prąd zmienny, zakres napięć, zakres częstotliwości zegarów, budowa układu elektronicznego) zakres badań może się znacząco różnić. Same badania będą okreśone w normach zharmonizowanych z dyrektywą EMC. Jednak to, pod które normy będzie podlegało urządzenie najlepiej określi labolatorium wykonujące badania EMC. Pełen wykaz labolatoriów mogących wykonywać badania EMC znajdziemy na stronie Polskiego Centrum Akcerytacji (www.pca.gov.pl). Pamiętajmy przy tym, że tylko akredytowane jednostki dają nam gwarancję poprawności przeprowadzenia jakichkolwiek badań. Po spełnieniu wymagań zawartych w dyrektywie 2004/108/WE, oznakowaniu wyrobu znakiem CE i wystawieniu deklaracji zgodności WE, urządzenie będzie można bez przeszkód wprowadzić do obrotu.

2015-10-04 / CZY ROBIĆ BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ?

Pytanie:
Nie wszyscy wykonują badania związane z kompatybilnością elektromagnetyczną. Czy zatem wystarczy podać tą dyrektywę 2004/108/WE w deklaracji zgodności i nie trzeba robić badań?

Odpowiedź:

Nie można deklarować spełnienia wymagań dyrektywy 2004/108/WE w deklaracji zgodności WE bez przeprowadzenia oceny zgodności z tą dyrektywą. Stosować dyrektywę trzeba – więc trzeba spełnić jej wszystkie wymagania. Nie wszyscy producenci wykonują badania gdyż dyrektywa nie nakazuje wykonywana badań. Jednak dyrektywa narzuca obowiązek posiadania w dokumentacji technicznej urządzenia dowodów na spełnienie wymagań zasadniczych dla kompatybilności elektromagnetycznej, czyli należy udowodnić, że urządzenie:

 1. nie wywoływuje w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innego urządzenia występującego w tym środowisku oraz
 2. posiada wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne

Wymagania te, zwane zasadniczymi zawarte są w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556), która z kolei wprowadza do prawa polskiego dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej - EMC 2004/108/WE.

W jaki sposób spełnić wymagania zasadnicze EMC? Art. 10 punkt 2 ustawy mówi, że dokumetnacja techniczna powinna zawierać (między innymi) "opis działań podjętych w celu zapewnienia zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami, jeżeli producent nie zastosował norm zharmonizowanych albo zastosował je częściowo, a w szczególności:
a) wyjaśnienie podjętych działań,
b) wyniki obliczeń związanych z projektem aparatury,
c) opis przeprowadzonych badań lub testów oraz ich wyniki".

Niektórzy producenci nie robią badań - próbują sami udokumentować spełnienie wymagań zasadniczych dyrektywy 2004/108.WE. Czy to jest słuszne podejście? Niestety, zaburzeń kompatybilności elektromagnetycznej nie zauważymy „gołym okiem”. Skoro nie da się czegoś zobaczyć – trzeba wybrać inną metodę określenia tego zjawiska. A zatem badania urządzeń są jedynym rozsądnym dowodem, na spełnienie przez nie wymagań dyrektywy EMC, czyli są wiarygodną podstawą nadania na urządzenie znaku CE zgodnie z tą dyrektywą. Jeśli producent nie wykonuje badań, a przy ocenie zgodności z dyrektywą opiera się na innych dowodach wówczas, musi przygotować się na udowodnienie ich rzetelności.

2015-05-04 / CZY BADANIE EMC DLA KALKULATORÓW SĄ WYMAGANE?

Pytanie:
Czy importer kalkulatorów biurowych zasilanych baterią CR2023 musi przeprowadzić badania kompatybilności elektromagnetycznej?

Odpowiedź:

Importer kalkulatorów nie musi prowadzić badań, jednak powinien upewnić się, że producent tych kalkulatorów dopełnił swoich obowiązków w zakresie nadawania oznaczenia CE. Jednym z elementów procedury nadawania CE jest udowodnienie, że urządzenie nie stwarza zakłóceń elektromagnetycznych. Metodą na udowodnienie tego jest przeprowadzenie badań. W związku z tym w większości wypadków producenci urządzeń zlecają przeprowadzenie badań i posiadają sprawozdania z takich badań. Najlepiej zapytać o nie producenta. Gdyby okazało się, że producent nie przeprowadził badań wówczas importer może zrobić badania na własną rękę.

 

2015-04-22 / CZY GŁOŚNIKI I KOLUMNY MUSZĄ POSIADAĆ OZNACZENIE CE?

Pytanie:
Czy głośniki pasywne i aktywne muszą posiadać certyfikat CE? Czy kolumny głośnikowe także muszą posiadać certyfikat CE?

Odpowiedź:

Produkty jakimi są urządzenia foniczne podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z dyrektywami europejskimi, w związku z czym zachodzi obowiązek oznakowania ich znakiem CE. W przypadku wyrobów z zapytania należy spełnić wymagania zawarte w dyrektywach:
- o kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2004/108/WE na dziś, wkrótce 2014/30/EU)
- RoHS 2 (2011/65/EU)

W przypadku, gdy zasilanie danego elementu wynosiło więcej niż 50V prądu przemiennego należałoby również zastosować dyrektywę niskonapięciową LVD (2004/95/WE na dziś, wkrótce 2014/35/UE).

Nie można również zapomnieć o normach zharmonizowanych – dla tego typu sprzętu jest to norma: PN-EN 60065:2004 „Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa”.

Spełniając powyższe wymagania producenci będą w stanie zgodnie z prawem wprowadzić do obrotu urządzenia foniczne, a więc wystawić deklarację zgodności WE (na dziś, wkrótce deklarację zgodności UE), a także oznakować swój produkt tabliczką znamionową z oznaczeniem CE.

2015-04-22 / JAKIE PRZEPISY SPEŁNIĆ, ABY SPRZEDAWAĆ LAMPY STOJĄCE?

Pytanie:
Jakie przepisy muszę spełnić, żeby móc sprzedawać lampy stojące?

Odpowiedź:
Lampy są urządzeniem zasilanym napięciem 230V, dlatego przede wszystkim podlegają pod dyrektywę niskonapięciową 2006/95/WE. Oprócz tego będzie trzeba udowodnić, że nie stwarzają one zaburzeń elektromagnetycznych, gdyż tego wymaga druga dyrektywa - o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. Ostatnią spośród najważnieszych dyrektyw będzie RoHS 2. W niej znajdują sie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych. Niestety lista wymagań, które musi spełnić lampa nie ogranicza się tylko do dyrektyw. Uzupełnieniem jej są normy zharmonizowane z dyrektywami. W normach znajdują się konkretne wymagania dotyczące badań oraz aspektów technicznych wyrobów. Spełnienie wymagań dyrekty i norm daje producentowi prawo do nadania oznaczenia CE i sprzedaży wyrobu na terenie UE.

2013-11-25 / CZY ŻARÓWKI DO AUTA MUSZĄ BYĆ OZNACZONE ZNAKIEM CE?

Pytanie:
Czy żarówki, które będą montowane w lampach w aucie muszą być oznaczone znaczkiem CE?

Odpowiedź:
Prawdopodobnie żarówki nie będą podlegały pod wymagania dyrektyw przewidujących oznakowanie CE, ze względu na fakt, iż zamontowane w samochodzie, muszą spełnić wymagania dotyczące homologacji. Jeżeli żarówki nie były by stosowanie w samochodach, to jedyną dyrektywą, z którą możnaby było rozważyć pod kątem nadania oznaczenia CE byłaby dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej. Jednak na początku należy się zastanowić, czy takie żarówki są technicznie w stanie emitować pole elektromagnetyczne, lub czy niekorzystne pole elektromagnetyczne może wpływać na pracę żarówek. Dla pewności w tym temacie proponujemy kontakt z którąś z jednostek wykonujących badania EMC.

2013-03-19 / CZY WSZYSTKIE URZĄDZENIA NA BATERIE MUSZĄ MIEĆ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI I CE?

Pytanie:
Czy wszystkie urządzenia zasilane bateriami muszą posiadać oznaczenie CE i deklarację zgodności?

Odpowiedź:
Urządzenia zasilane bateriami prawdopodobnie będą podlegały pod tematykę oznaczenia CE (w związku z tym trzeba będzie również wystawić deklarację zgodności). Kiedy musimy nadać oznaczenie CE na na takie produkty? Otóż - jeżeli urządzenie elektryczne jest zasilane napięciem w przedziałach 50V - 1000V prądu przemiennego lub 75V - 1500V prądu stałego, musimy nadać oznaczenie CE pod kątem dyrektywy niskonapięciowej (LVD – Low Voltage Directive – 2006/95/WE). W sytuacji, kiedy nasze urządzenie elektryczne będzie mogło wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne, lub nie będzie odporne za zaburzenia wywoływane przez urządzenia pracujące w otoczeniu - musimy nadać oznaczenie CE pod kątem dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC - ElectroMagnetic Compatybility Directive - 2004/108/WE). Większość wyrobów zasilanych bateriami zalicza się do drugiej grupy, a więc do przeprowadzenia oceny zgodności pod kątem dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie systemów zarządzania ISO i oznakowania CE.

 

podstrona-faq więcej...

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania dotyczące systemów zarządzania i oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Kontakt

Sprawdź dane kontaktowe, mapę dojazdu lub wypełnij formularz kontaktowy...