Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

WYROBY BUDOWLANE
Deklaracja właściwości użytkowych czy Krajowa deklaracja zgodności? Normy zharmonizowane budowlane, tabliczka znamionowa CE


wyroby-budowlanePrzepisy europejskie przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku wyrobów budowlanych, w zależności od daty wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu, producenci zobowiązani są do spełnienia różnych grup wymagań:

 • do dnia 1 lipca 2013 roku obowiązującym dokumentem była Dyrektywa 89/106/EWG (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla wyrobów budowlanych)
 • od dnia 1 lipca 2013 roku każdy sprzedawany wyrób budowlany musi spełniać postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011.

Na podstawie powyższych dokumentów każdy wyró budowlany musi zostać oznakowany znakiem CE (względnie jeszcze dopuszczalnie znakiem budowlanym B). W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE (lub znakiem budowlanym B) i wystawienie deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu (lub krajowej deklaracji zgodności). W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla wyrobu budowlanego.

Zakres dyrektywy

Nie jest prostą sprawą określić zakres wyrobów zaliczających się pod wymagania dyrektywy. Definicja wyrobu budowlanego w świetle przepisów nie jest wystarczająco jasna. Czym zatem jest wyrób budowlany? Zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011:

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Trwałe wbudowanie w obiekt budowlany... Zgodnie z tym stwierdzeniem można by przypuszczać, iż podłoga drewniana w naszym domu, kostka brukowa przed domem, czy ocieplenie ze styropianu nie są wyrobami budowlanymi - gdyż nie są to elementy ruchome. Jednak oczywiście są to wyroby budowlane.

Zatem w jaki sposób określić, czy nasz wyrób podlega pod wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011? Najprościej mówiąc każdy wyrób, który ma kontakt z obiektem budowlanym (nie tylko domem, jako obiekt budowlany możemy traktować także drogę, chodnik, itp.) najprawdopodobniej jest wyrobem budowlanym.

Dyrektywa budowlana 89/106/EWG i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011 klasyfikuje wyroby budowlane na dwie zasadnicze kategorie. Są to wyroby znakowane znakiem CE i wyroby znakowane znakiem budowlanym B.

Wyroby znakowane znakiem CE:

 • wyroby, dla których stworzone zostały tzw. normy zharmonizowane, których wymagania nasz produkt musi spełniać
 • wyroby, dla których Komisja Europejska stworzyła tzw. Europejskie Aprobaty Techniczne


Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:

 • wyroby, dla których nie zostały stworzone tzw. normy zharmonizowane
 • wyroby, które spełniają wymagania polskich norm budowlanych
 • wyroby, które ze względu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadają Aprobatę Techniczną

podzial-wyrobow-budowlanych

 

System Oceny I Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych (dawniej System Oceny Zgodności dla Dyrektywy Budowlanej)

Dyrektywa budowlana 89/106/EWG przewidywała aż sześć Systemów Oceny Zgodności dla wyrobów budowlanych, pod kątem oznakowania ich znakiem CE, jak i znakiem budowlanym. Każdy z nich jest ściśle przypisany do danej grupy wyrobów. Rozporządzenie Parlamentu Eurolpejskiego RPE 305/2011 przewiduje o jeden mniej (został usunięty system 2). Ponadto w nowych przepisach zmieniła się nazwa samego systemu. Od 1 lipca 2013 roku System Oceny Zgodności został zastąpiony poprzez System Oceny I Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych. I tak:

SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - 4 - Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Producenta),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta).


SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - 3 - Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Jednostki Notyfikowanej),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta).


SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - 2+ - Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Producenta),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta),
 • Przeprowadzenie badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, jeżeli wymaga tego norma (Zadanie Producenta),
 • Certyfikacja + nadzór zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Jednostki Notyfikowanej).


SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - 1 - Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Jednostki Notyfikowanej),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta),
 • Przeprowadzenie uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym (Zadanie Producenta),
 • Wstępna inspekcja + nadzór zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Jednostki Notyfikowanej).


SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - 1+ - Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Jednostki Notyfikowanej),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta),
 • Przeprowadzenie uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym (Zadanie Producenta),
 • Przeprowadzenie badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym,
 • Wstępna inspekcja + nadzór zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Jednostki Notyfikowanej).


Jeżeli nie wiesz, która droga jest odpowiednia dla Twojej organizacji, skontaktuj się z naszym specjalistą. Wyślij zapytanie, lub skorzystaj z opcji kontaktu telefonicznego.

 

Wymagania zasadnicze

W każdym Systemie Oceny I Weryfikacji Stałości Właściwośći Użytkowych (dawniej Systemie Oceny Zgodności) producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla produkowanego wyrobu budowlanego. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE i znakiem budowlanym B. Ponadto każdy wyrób budowlany musi spełniać wymagania szczegółowe, które rozumiemy jako normy zharmonizowane, czy też aprobaty techniczne. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu budowlanego, oraz oznakowanie go prawidłową tabliczką znamionową CE lub B.

 

Nasza oferta

Nasza jednostka specjalizuje się zarówno w tematyce oznaczenia CE, jak i znaku budowlanego B. Oferujemy Państwu kompleksową usługę, zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu, obejmującą:

 • klasyfikację przynależności do dyrektyw UE,
 • opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
 • określenie mających zastosowanie do wyrobu budowlanego norm zharmonizowanych
 • analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE lub znaku budowlanego,
 • opracowanie wzoru DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH dla wyrobu budowlanego,

 • opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla wyrobu budowlanego,

 • koordynacja przeprowadzanych badań na wyrobach budowlanych w jednostkach notyfikowanych / akredytowanych


Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE lub znaku budowlanego B. Jeżeli masz pytania dotyczące oznaczeń, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznaczeń. Na naszej witrynie możesz skorzystać również z FAQ - Pytania i Odpowiedzi.

 

Dokumenty prawne

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG          

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

         
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  


       
 Zmiana rozporządzenia - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym            
             

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

2017-05-12 / CZY ARMATURA ŁAZIENKOWA PODLEGA OBOWIĄZKOWI DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH?

Pytanie:

Reprezentuję przedstawiciela producenta armatury łazienkowej w Polsce. Czy mógłbym Państwa prosić o doradzctwo/wsparcie w zakresie obowiązku stosowania deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobów sanitarnych? 
Do tej pory znakowane były one lokalnie znakiem budowlanym i wystawiana była krajowa deklaracja zgodności. Próbowałem zgłębić temat u źródła, czyli u ustawodawcy, ale nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy produkty o których mowa (baterie umywalkowe, wannowe, prysznicowe, natryski) podlegają obowiązkowi wystawiania deklaracji właściwości użytkowych.

Odpowiedź:

Szanowny Panie, panuje w takiej sytuacji jedna zasada, opisana poniżej:

- w momencie, kiedy wyroby budowlane podlegają pod wymagania normy zharmonizowanej, oznaczone są znakiem CE i muszą posiadać wystawioną deklarację właściwości użytkowych,
- jeżeli, wyroby budowlane nie podlegają pod wymagania normy zharmonizowanej, a podlegają pod wymagania polskiej normy, oznaczone są znakiem budowlanym i muszą posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych
- jeżlei wyrobu budowlane nie podlegają pod wymagania jakiejkolwiek normy – w większości przypadków podlegają pod wymagania aprobaty technicznej (krajowego dokumentu oceny) – w takiej sytuacji wyroby budowlane oznaczone są również znakiem budowlanym i wystawiana jest w takiej sytuacji krajowa deklaracja właściwości użytkowych.

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2017 roku zmieniło się prawo dotyczące znaku budowlanego. Od tej daty, dokumetny typu „krajowe deklaracje zgodności” zostały zastępione „krajowymi deklaracjami właściwości użytkowych”. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

2015-10-20 / JAKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYBRAĆ DLA BLOCZKU DO BUDOWY?

Pytanie:
Jaki system oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych wybrać dla wyrobu, który planujemy oznakować znakiem budowlanym B. Materiał budowlany - bloczek do budowy składanych konstrukcji, klejony na pianę.

Odpowiedź:

Produkt, jakim jest bloczek do budowy podlega obowiązkowej ocenie zgodności z przepisami budowlanymi, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania go do wymagań prawnych. W pierwszej kolejności należałoby zadecydować, czy wyrób budowlany będzie podlegał pod tematykę oznaczenia CE, czy oznaczenia znakiem budowlanym B. Aby scharakteryzować ten temat należy określić, czy dla wyrobu jest stworzona tak zwana zharmonizowana specyfikacja techniczna (norma zharmonizowana) z RPE 305/2011 (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG). 
Jeżeli taka norma istnieje wiemy, że produkt musi być znakowany znakiem CE. I odwrotnie, jeżeli dla produktu nie będzie stworzonej normy zharmonizowanej, najprawdopodobniej należało będzie nadać na niego znak budowlany B. Jakie to pociąga za sobą konsekwencje?
a) w przypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE – należy faktycznie wybrać „system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych”.
b) w przypadku wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B – należy wybrać „system oceny zgodności”.
W przypadku wyrobów posiadających znak CE system oceny dobierzemy z normy zharmonizowanej, zaś w przypadku wyrobów posiadających znak budowlany B – z aktu prawnego lub stworzonej aprobaty technicznej. W chwili obecnej obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Podsumowując pytanie: 
Jeżeli Państwa wyrób podlega pod wymagania znaku budowlanego, system oceny zgodności zawarty będzie w akcie prawnym wskazanym powyżej lub w aprobacie technicznej (tzw. dokumencie oceny technicznej).
Jeżeli Państwa wyrób podlega pod wymagania znaku CE, system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określony jest w normach zharmonizowanych.

 

2015-02-25 / JAKIE WYMAGANIA SPEŁNIĆ DLA KAMIENIA DEKORACYJNEGO?

Pytanie:
Jakie wymagania trzeba zastosować dla kamieni dekoracyjnych? Kamienie mają zastosowanie do łazienek, mogą być wykładane na ściany oraz na posadzkę.

Odpowiedź:

Aby oznaczyć znakiem CE produkty w postaci konglomeratów kamiennych do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków oraz stanowiących element budowy posadzek, schodów czy ścian, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego producent musi spełnić trzy rodzaje wymagań:
- wymagania zasadnicze - zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
- wymagania szczegółowe – zawarte w normach zharmonizowanych do Rozporządzenia 305/2011 (w przypadku komglometarów kamiennych rozróżniamy dwie normy: PN-EN 15285:2011 „Konglomeraty kamienne - Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne)”, oraz PN-EN 15286:2013-09 „Konglomeraty kamienne - Płyty i płytki do wykończenia ściany (wewnętrzne i zewnętrzne)”
- wymagania zakładowej kontroli produkcji

Każdy producent jest zobligowany do spełnienia tych trzech grup wymagań. Spełnienie ich pozwoli na nadanie znaku CE na produkt budowlany oraz na wystawienie deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobów.

2015-02-10 / JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI I DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH?

Pytanie:
Jakie są różnice między deklaracją zgodności i deklaracją właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych?

Odpowiedź:
Przede wszystkim deklaracja zgodności CE dla wyrobów budowlanych przestała obowiązywać z datą 1.07.2013 r., gdy w życie weszło nowe rozporządzenie dla wyrobów budowlanych - 305/2011. Zamiast deklaracji zgodności została wprowadzona deklaracja właściwości użytkowych. Zakres informacji zawartych w deklaracji właściwości użytkowych jest szerszy niż w deklaracji zgodności. Oprócz tego deklaracja właściwości użytkowych zwraca uwagę na kwestię "chemii" w wyrobach budowlanych, co było pomijane wcześniej. Różnice między deklaracją zgodności i deklaracją właściwości użytkowych łatwo zauważyć na przykładach: DEKLARACJA ZGODNOŚCI oraz DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.

2014-01-15 / CO OZNACZA ROK OBOK SYMBOLU CE NA STYROPIANIE?

Pytanie:
Mam problem z oznaczeniem CE na styropianie. Obok symbolu CE powinien być podany rok, ale nie wiem czy rok wstępnego badania typu styropianu czy tez rok nowej deklaracji właściwości użytkowych?

Odpowiedź:
Informacje, które musza zostać dostarczone razem z wyrobem budowlanym na jego etykiecie lub na samym wyrobie budowlanym reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Zgodnie z art. 9.2 rozporządzenia:
„Oznakowaniu CE towarzyszą dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone, nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający w łatwy i jednoznaczny sposób określić nazwę i adres producenta, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.”
Zatem, dwie cyfry, jakie powinny widnieć obok oznaczenia CE oznaczają dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy nadane. Jeżeli oznaczenie CE ostało nadane w roku 2013, to obok symbolu CE powinny znaleźć się cyfry ”13”.

2014-01-15 / CZY MOŻNA WYSTAWIĆ DEKLARACJĘ NA SPRZEDAWANE W HURTOWNI WYROBY?

Pytanie:
Posiadam hurtownię wodno-kanalizacyjną. Chciałbym posiadać własną deklaracje zgodności np. na rury kanalizacyjne która bazowałaby na dokumentach producentów. Co musiałbym zrobić?

Odpowiedź:
Temat nadawania oznakowania CE dotyczy tylko i wyłącznie producentów wyrobów, oraz ich upoważnionych przedstawicieli. W sytuacji, kiedy Pan jest dystrybutorem, nie może Pan podjąć się tematu przeprowadzenia pełnego procesu oceny zgodności. Jeżeli produkowałby Pan swoje rury kanalizacyjne, naturalnie byłby Pan zmuszony do przeprowadzenia takiego procesu, ale jako hurtownia – może Pan tylko wymagać od swoich dostawców, aby dostarczali Panu odpwiednie i wymagane dokumenty (deklarację zgodności WE).

 

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie systemów zarządzania ISO i oznakowania CE.

 

podstrona-faq więcej...

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania dotyczące systemów zarządzania i oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Kontakt

Sprawdź dane kontaktowe, mapę dojazdu lub wypełnij formularz kontaktowy...